Vukotić-Jelušić: Šta se krije iza partijske zloupotrebe žena i mlađih službenika?

Ona navodi da su za jednokratnu upotrebu oni saradnici koji su, često ne znajući šta čine, spremni da bezrezervnom poslušnošću na samom početku ponište svaki profesionalizam.

Predmet česte partijske zloupotrebe su žene. Budvanski primjer govori da su one spremne da jedine brane neodbranjivo i da u tome idu do kraja. Iako je u izvjesnom smislu i za to potrebna hrabrost, ne možemo se ne zapitati da li je vrijedno? Da li je zarad, zakonom nepostojeće, funkcije ovlašćenog lica u sekretarijatu vrijedno učestovati u priredbi čiji je manifestni cilj zaduženje na 30 miliona eura, a latentni stvaranje uslova za još jednu krađu izbora u nizu. Kao da to nije dovoljno, moraju se podržati i ugovori sa kompanijama za obezbjeđenje koji, pored toga što su finansijski štetni, daju i široka ovlašćenja obezbjeđenju tako da isti mogu preuzeti komandu nad objektom u bilo kojem trenutku (obezbjeđenje može izdavati naređenja, upotrijebiti sredstva prinude). Da li je to najava mogućeg scenarija za 31. avgust koji ovu zemlju svakako neće dovesti bliže Evropi?

OO URA Budva je ranije podnio inicijativu za vršenje upravnog nadzora u Službi predsjednika opštine i Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, zbog bitne povrede Zakona o lokalnoj samoupravi od strane predsjednika opštine. U pitanju je donošenje rješenja kojim se ovlašćuje lice za koordiniranje radom Sekretarijata za lokalnu samoupravu, iako tim organom u odsustvu sekretarke rukovodi njen pomoćnik, kao i neovlašćeno poništavanje generalnog punomoćja sekretarke datog svom pomoćniku.

U međuvremenu je po drugoj inicijativi izvršen inspekcijski nadzor u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i to baš od strane inspektora koji  je dva mjeseca ranije kontrolisao da li je opština Budva postupila ispravno kada je odbila zahtjev za slobodan pristup informacijama OO DPS Budva, a kojim je tražena dostava dokumenta – pisma upućenog koalicionim partnerima od strane potpredsjednice OO URA Budva. Pošto takav dopis nije mogao biti zaveden u Opštini Budva, jer se radio o ličnom pismu koje nije upućeno opštinskim organima, inspektor je donio Zapisnik u kojem je to ispravno i konstatovao. Međutim, istim zapisnikom inspektor prekoračuje svoja ovlašćenja proizvoljno navodeći da je takvim pismom (čija sadržina nije mogla biti predmet upravnog nadzora, jer se nije radilo o upravnom ili drugom službenom aktu organa) došlo do povrede člana 13 Zakona o državnim službenicima i namještenicima i da je zbog političke pripadnosti doveden u neravnopravan položaj državni službenik u ostvarivanju svojih prava i obaveza. Javnost može sama prosuditi da li je to tako, jer je predmetno pismo, bez znanja autorke, objavljeno u medijima (April, 2019.).

Postoji li veća zloupotreba službenika od one kojom se zadire u njegov službenički integritet, u njegovo nepristrasno, objektivno i na zakonu zasnovano djelovanje?

Ako ste građanin, iskoristite svoje pravo 30. avgusta, jer i vaša lična pisma mogu postati, ako već nisu, predmet kontrole partijskog organa. Ako ste mlađi službenik, pazite koga slušate, jer će vas na kraju samo zakonito postupanje spasiti posljedica. A ako ste žena u politici, ne pristajte da bezrezervno služite potvrđujući sistemsku neravnopravnost koja vas samo upotrebljava.