Statutarna komisija

Statutarna komisija je nezavisan organ Partije. Statutarna komisija ima 3 člana koja bira i razrješava Konvencija, na predlog Predsjedništva. Mandat članova Statutarne komisije je četiri godine. Predsjednika Statutarne komisije, koji saziva i predsjedava sjednicama Statutarne komisije, bira i razrješava Konvencija na predlog Predsjedništva. Svoje odluke Statutarna komisija donosi većinom glasova svih članova. Odluke Statutarne komisije su obavezujuće i konačne.
Nadležnosti Statutarne komisije su:

  • tumači Statut i druga opšta akta partije;
  • priprema nacrt izmjena i dopuna Statuta, po odluci Predsjedništva ili Glavnog odbora;
  • priprema nacrt izmjena i dopuna drugih opštih akata partije;
  • utvrđuje usklađenost opštih akata sa Statutom i međusobnu usklađenost opštih akata i predlaže rješenja u slučaju nesaglasnosti;
  • daje mišljenje Sudu časti u postupku po žalbi radi isključenja iz partije;
  • rješava sukob nadležnosti organa u partiji, kada Statutom nije drugačije uređeno;
  • odlučuje u drugom stepenu disciplinske odgovornosti;
  • podnosi izvještaj o radu Konvenciji;
  • predlaže Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti Glavnom odboru;
  • donosi Pravilnik o svom radu.