Politički savjet

Politički savjet je savjetodavni organ partije. Politički savjet čine istaknuti politički, naučni i javni radnici. Politički savjet za svoj rad odgovara Predsjedništvu. Na predlog Predsjednika, Predsjedništvo bira i razrješava članove Političkog savjeta.
Član Političkog savjeta ne može biti član savjeta druge partije ili sličnog političkog tijela. Član Političkog savjeta može, ali ne mora biti član partije. Nadležnosti Političkog savjeta su iz domena razmatranja ključnih društvenih, idejnih i političkih pitanja, koja su od važnosti za definisanje strategije u politici Partije.
Politički savjet iz svog sastava bira predsjedika. Predsjednik Političkog savjeta je član Predsjedništva partije, sa ravnopravnim pravom odlučivanja. Izuzetno, prilikom donošenja važnih strateških odluka predsjednik Političkog savjeta može zatražiti da se glasanje Predsjedništva o toj odluci preispita i potom ponovi. U slučaju preispitivanja i ponavljanja glasanja o nekoj odluci, članovi Predsjedništva se o istoj odluci izjašnjavaju na prvoj narednoj sjednici Predsjedništva, najkasnije 15 dana od dana kada je podnijet zahtjev za preispitivanje. Predsjednik Političkog saveta može samo jednom zatražiti preispitivanje odluke i ponavljanje glasanja  Predsjedništva, o istoj odluci. Drugi članovi Političkog savjeta mogu prisustvovati sjednicama Predsjedništva, u svojstvu izvjestioca kada su na dnevnom redu predlozi koje su podnijeli ili po pozivu Predsjednika partije, ali bez prava odlučivanja. O donijetim preporukama Politički savjet obavještava predsjednika i Predsjedništvo partije.