Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 3 člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora, na predlog Predsjedništva, bira i razrješava Konvencija. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine. Sjednice Nadzornog odbora se sazivaju prema potrebi, a njih saziva i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.
Nadležnosti Nadzornog odbora su:

  • kontroliše prihode i rashode partije;
  • kontroliše upravljanje imovinom koja je u vlasništvu partije ili kojom partija raspolaže po drugom osnovu;
  • podnosi godišnji izvještaj o kontroli finansijskog poslovanja Glavnom odboru partije;
  • podnosi izvještaj Konvenciji;
  • donosi Poslovnik o svom radu.