Ana Novaković-Đurović

Politička direktorka

Ana Novaković Đurović rođena je 20.12.1985. u Podgorici. Završila je Fakultet političkih nauka u Podgorici, smjer- međunarodni odnosi- spec.sci.

Zapošljena je u Centru za razvoj nevladinih organizacija od 2007. godine. Od 2009. bila je  na poziciji izvršne direktorke.

Učestvovala je u realizaciji više desetina projekata  koji se odnose na razvoj civilnog društva  i uspostavljanje vladavine prava u Crnoj Gori. Učestvovala je u izradi i inicirala donošenje većine važećih propisa koji se odnose na civilno društvo, transparentnost rada javnih institucija, vladavinu prava. Učestvovala je u izradi sistemskih opštinskih propisa koji se odnose na transparentnost i građansku participaciju. Godinama je zagovarala uvođenje instituta  zviždača u naš pravni sistem u učestvovala u izradi prvog modela zakona o zaštiti zviždača. Od 2012. bila je članica radne grupe za EU pregovaračko Poglavlje 23: Pravosuđe, borba protiv korupcije i temeljna prava i izradila dio akcionog plana za ovo poglavlje. Intezivno prati proces evropske integracije Crne Gore. Od otvaranja pregovora sa EU, učestvovala je  u redovnom konsultacijama predstavnika Evropske Komisije sa civilnim društvom. Zajedno sa kolegama iz drugih NVO godinama je aktivno  ukazivala na nedostatak suštisnkih reformi u procesu EI, sa predlozima konkretnih mjera za poboljšanje zakonodavstva u različitim oblastima, i njegove primjene, kao i unaprjeđenje pregovaračke strukture.

Bavi se konsultantskim i trenerskim radom sa posebnim fokusom na teme: Strateško planiranje, Organizacijski razvoj, Pisanje  i upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije. Kao konsultantkinja bila je angažovana na projektima UNDP-a u Crnoj Gori, WYG-a, OSCE-a, te  prekograničnog programa saradnje CG i BiH u okviru IPA II. Sprovodila je i obuke za državne službenike u okviru programa edukacije koju organizuje  Uprave za kadrove.

Članica je radne grupe za EU pregovaračko poglavlje 23: Pravosuđe, borba protiv korupcije i temeljna prava.

Članica je Upravnog odbora Balkanske mreže za razvoj civilnog društva.

U dva mandata, bila je zamjenica predsjednika/ce Savjeta Vlade za saradnju sa NVO.

Predsjednica je Upravnog odbora Koalicije NVO “Saradnjom do cilja”-registrovane mreže,  koja broji 100 aktivnih i uticajnih nevladinih organizacija u zemlji.

Dobitnica je nagrade Unije poslodavaca za naj-menadežrku u civilnom društvu, 2018. godine.