URA: Ministarstvo zdravlja poput loših đaka izbjegava odgovore na pitanja koja ne zna

“Naime, mi smo se bavili problemom ukupnih troškova za ljekove i medicinska sredstva  koji su skoro pola budžeta zdravstva i zabrinutošću, ako se tendencije pomenute  potrošnje na godišnjem nivou nastave, kako će se to odraziti na održivost sistema. Sistema koji ima i mnogo drugih problema, koji su vjerujemo, vezani za ovoliko izdvajanje za ljekove kao što su niska lična primanja zaposlenih u zdravstvu, odlazak ljekara i  dravstvenih radnika iz Crne Gore, tehnološko i ukupno održavanje zdravstvenih kapaciteta, školovanje kadra i sl.”, navode oni.
 
Navode da “kada iscuri mnogo novca za stavku kao što su ljekovi i medicinska sredstva, ono što ostane smatramo nedovoljnim za aktivnu politiku u sektoru pogotovu za stimulacije najboljima da ostanu da rade za svoju zemlju”.
 
“I da budemo sasvim konkretni, mislimo da se boljom politikom u sektoru ljekova i medicinskih sredstava od strane nadležnih moglo ušteđeti dosta sredstava a sa tim novcem se može uraditi mnogo toga”, naglašavaju iz URE.
 
Oni navode i da je primjena inovativnih ljekova i savremenih tehnologija „condition sine qua“ svakog sistema u 21 vijeku.
 
“Zato je i uvođenje novih ljekova za tretman onkolških pacijenata i brojnih autoimunih oboljenja, koji su, treba naglasiti, i do sada bili tretirani savremenim terapijskim i inovativnim ljekovima, za podršku svih koji brinu za pacijente. To je za pohvalu svima, a ne za nikakva osporavanja, što nije nikada bila namjera URE”, kažu oni.
 
Navode i da se znaju protokoli za primjenu novih ljekova, pa je to naglašavanje u saopštenju neprimjereno.
 
“Potrošnja ovih ljekova uprkos visokim cijenama je mala u odnosu na ukupnu potrošnju, tako da vam je ovaj argument koji iznosite slab. Agencija navodi u svom izvještaju potrošnju  deset najčešćih ljekova”
10 najkorišćenijih ljekova u 2018. godini po vrijednosti DDD/1000/dan
– VANBOLNIČKA POTROŠNJA
R.br.    ATC    INN    DDD/1000/dan

  • 1    B03BB01    folna kiselina    153,01
  • 2    B01AC06    acetilsalicilna kiselina    70,35
  • 3    C09AA05    ramipril    58,04
  • 4    B03BA03    hidroksokobalamin    47,15
  • 5    M01AB05    diklofenak    41,84
  • 6    C08CA01    amlodipin    32,01
  • 7    C09BA09    fosinopril, hidrohlortiazid    27,96
  • 8    C09AA09    fosinopril    27,16
  • 9    A10BA02    metformin    25,86
  • 10    C09BA03    lizinopril, hidrohlortiazid    20,23

“Naša namjera je da saznamo cijene tih ljekova u poređenju sa regionom, a ne sa Holandijom visoko razvijenom zemljom koja ima izuzetan  zdravstveni sistem u Evropi. Ili pak sa Italijom, čija se izdvajanja  za finansiranje zdravstvenog sistema ne mogu upoređivati sa crnogorskim. Kad nas poredite sa Evropom, uradite to i po drugim indikatorima funkcionisanja zdravstvenog sistema i sredstvima za finansiranje zdravstvene zaštite”, navode oni.
 Ističu i da bi u Ministarstvo zdravlja trebalo da da odgovore  koliko je ljekara napustilo sistem javnost zdravstva u poslednjih 5 godina i iz kojih razloga?

Da li je tačno da skoro trećina ljekara u Crnoj Gori prima 550E EUR-a plate? Koliko se zdravstvenih radnika prijavilo za otpremninu i napuštanje sistema javnog zdravstva?

Koje mjere preduzima Ministarstvo zdravlja da bi spriječilo odlazak medicinskog kadra?
 
Zašto se odluke o proširenju prava pacijenata, na bilo koji segment zdravstvenih usluga, uključujući i farmaceutske usluge ne baziraju na tačnim proračunima i analizama?
 
Zašto su pojedini ljekovi u Crnoj Gori dosta skuplji nego u regionu (primjeri: pradaxa, monopril, mostrafin, singulair…)?
 
Koliki je broj ljekova koji se djelimično refundiraju?
 
Koje mjere je Ministarstvo preduzelo da se u apotekama ljekovi ne prodaju preko maksimalno dozvoljene cijene?
 
“Hvaliti se sa listom od 1000 ljekova, a biti svjedok nestašica elementarnih ljekova u apotekama i zdravstvenim ustanovama je zamagljivanje stvari, pa je tako i sa iskrenom brigom za zdravlje koju pokazuje Ministarstvo u svom saopštenju. URA se bavi realnim problemima društva a zdravstvo je u vrhu prioriteta građana po svim ispitivanjima javnog mnjenja”, ukazuju oni.
 
“Kvalitetne činjenice podrazumijevaju, kako rekosmo, analizu troškova po grupama ljekova, postignute cijene ljekova za crnogorske građane (koje pregovara MZ i Fond zdravstva) i cijene istih u zemljama regiona – uporedne cijene. Tada bi građani imali potpuniju predstavu o problem.”, zaključuju oni u saopštenju.