Šušter: Nepoznati inicijator i stvarni razlozi izmjena i dopuna DUP-a Topolica III

,,Urađen je nacrt izmjena i dopuna DUP-a “Topolica III” koji zahvata zemljište površine preko  27 hektara, a naručilac najnovijih izmjena je Vlada Crne Gore, koja je usvojila i Programski zadatak na osnovu kog se vrši njihova izrada. No, nijesu javno poznati inicijator i stvarni razlozi ove nove urbanizacije”, saopštio je danas Miloš Šušter ispred barskog odbora Građanskog pokreta URA.

Kako je kazao, 7. februara je održana javna rasprava o nacrtu tog DUP-a u organizaciji Ministarsva za ekologiju, prostorno planiranje i urbanizam, na kojoj je prisustvovalo nekoliko vlasnika imovine u zahvatu tog plana, kao i predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević i to „u svojstvu građanina“, kako je i sam napomenuo – iako se radi o jednom od najznačajnijih planova od izuzetnog interesa za Bar.

,,Opštinama je oduzeto pravo odlučivanja o urbanizmu, ali je ostala obaveza uređivanja prostora. U najkraćem, opština je dužna da obezbjedi (ustupi ili plati) zemljište za sve javne površine (saobraćajnice, zelenilo, koridore infrastrukture i drugo), kao i da izvede i plati sve radove na uređenju zemljišta. Radi se o iznosu od nekoliko desetina miliona eura u zahvatu plana”, objašnjava Šušter.

Obrađivač nacrta DUP-a, kako ističe, nije dostavio potrebnu ekonomsko-demografsku analizu, ekonomsko tržišnu projekciju i faze realizacije, što mu je bila obaveza iz Programskog zadatka.

,,Nije objasnio ni razloge izmjena i dopuna u odnosu na važeći DUP, mada ih ima i one su krupne, što je očigledno iz pitanja i diskusija prisutnih učesnika javne rasprave – vlasnika zemljišta. To znači da nije bilo uslova za održanu javnu raspravu. Na prostoru plana predviđeno je oko 3 500 stalnih (i isto toliko povremenih) stanovnika, pri čemu se ne planira izgradnja škole, vrtića ili zdravstvene ustanove, a planiraju se objekti za potrebe organa lokalne uprave koje niko nije tražio”, ističe.

U zahvatu DUP-a, kako još objašnjava, je UP-1, površine 31 411 metara kvadratnih. Investitor na toj parceli je vlasnik zemljišta površine 27 972 metara kvadratnih, dok za preostalih oko 3 500 nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, kako je na javnoj raspravi tvrdio jedan od vlasnika dijela toga zemljišta.

,,Iz javno dostupne dokumentacije vidi se da je glavni gradski arhitekta, 17. februara dao saglasnost na idejno rješenje hotela sa 5*, a na UP-1, te da je investitor uradio glavni projekat i podnio prijavu za gradnju objekta u septembru 2021. godine. Zakonski preduslov za početak gradnje jeste rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za ukupnu površinu urbanističke parcele”, zaključuje on.