Konatar amandmanski traži veća sredstva za naučnoistraživački rad u 2022. godini

Šef poslaničkog kluba „Crno na bijelo“ i potpredsjednik URE Miloš Konatar tražiće amandmanski uvećanje sredstava za nacionalne naučnoistraživačke projekte, sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti i stimulisanje učešća crnogorskih istraživača i naučnih ustanova u međunarodnim projektima za 940.000 eura.

„Konkursi za nacionalne naučnoistraživačke projekte, a koji su posljednji put realizovani 2018. godine, ključni su faktor razvoja domaćeg naučnog potencijala i predstavljaju nužni podsticaj za međunarodnu konkurentnost naučne zajednice u Crnoj Gori. Sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti predstavlja neophodnu podršku postizanju naučnih rezultata naših istraživača, u smislu objavljivanja naučnih časopisa, organizovanja domaćih i međunarodnih konferencija i učešća na istim, što je integrativni dio istraživačke djelatnosti, čiji je stabilan kontinuitet neophodno obezbijediti“, navodi Konatar u obrazloženju amandmana.

Dodaje da je potrebno takođe stimulisati učešće domaćih istraživača u međunarodnim projektima, kao što su Horizon Europe, COST i slično, čime se, kaže, podstiče međunarodna prepoznatljivost crnogorskih istraživača i podstiče njihovo umrežavanje s inostranim naučnoistraživačkim institucijama.

„Svi ovi programi su od strateškog značaja za Crnu Goru, koja mora podizati svoju naučnu konkurentnost, ulagati u razvoj naučnog potencijala, njegovati međunarodnu prepoznatljivost i naročito stimulisati naučni rad mladih istraživača. Ovo tim prije što prosjek ulaganja u nauku na nivou EU kreće od 2 do 3% BDP-a, što dovoljno govori o značaju koji se u evropskom kontekstu pridaje nauci i istraživanju, a što Crna Gora tek treba da dostigne“, ukazuje Konatar.

U obrazloženju amandamana Kontar zaključuje da je potrebno kontinuirano uvećanje budžeta opredijeljenog za nauku i istraživanje, a da se njegovim amandmanom djeluje u tom smjeru i opredjeljuju veća sredstva, koja su u kontekstu ukupnog budžeta simbolična, ali ključna za kvalitetno funkcionisanje naučne zajednice u Crnoj Gori.