Novska URA: Opština da se aktivno uključi u organizaciju turističke sezone, pomoć Vlade nije dovoljna

“Ako su očekivanja, i to optimistična, da će se sezona ostvariti na nivou cca 50 posto od one u 2019. godini, tj. oko 500 mil. eura, planirana pomoć je oko 1,5 posto od planiranih prihoda. I da su ta sredstva nepovratna, a nisu, ne čine veliku stavku u odnosu na ostvarenje projektovanih preko 10 posto državnog BDP-a”, navode iz novske URE.

Kažu i da je pravo pitanje kako sada mogu primorske opštine pomoći svojoj turističkoj privredi.

“Zatečeno stanje u novskoj opštini uoči pandemije je nažalost veoma ograničilo njenu sposobnost da lakše i brže odvoji ozbiljnija sredstva. Visoka je kreditna zaduženost kao i brojne zaostale obaveze koje se već godinama prenose u narednu budžetsku godinu cca 1,5 – 2 mil. eura. Od početka mandata ove vlasti potrošena su sredstva sa ranije uvijek likvidnih računa “Parking servisa” i lokalne TO. Zaslugom partijskog poslušnika bivšeg direktora “Čistoće” V. Arsića Opština je štetovala preko pola miliona eura zbog loše sanacije i samozapaljenja otpada pa potom višemjesečnog transporta do deponije “Možura” kod Bara. Rashodi operativnog budžeta su porasli samo za bruto zarade za cca pola miliona eura od početka mandata, a nisu sprovedene nikakve unutrašnje reforme u cilju racionalizacije troškova i ušteda u sistemu lokalne samouprave. Investicija u garažu ispred zgrade Opštine je započeta uprkos činjenici da je već proglašena epidemija”, ukazuju oni.

Oni ukazuju da svi navedeni elementi sada znatno otežavaju održavanje likvidnosti opštinskog budžeta što uzrokuje i kašnjenje plata.

“Stoga je izdvajanje bilo kakvih sredstava za pripremu turističke sezone skoro nemoguće. Ipak nešto se mora učiniti. Potrebno je koncipirati set mogućih mjera u okviru resursa koji će se osigurati u narednih nekoliko mjeseci. GP URA traži od Opštine da pripremi odluku, koju bi usvojila Skupština Opštine, o formiranju posebnog lokalnog fonda za pomoć malim i srednjim privrednicima, naročito u sektoru turizma. Sredstva za taj fond bi se obezbijedila iz više izvora: 5 posto od opštinskih fiskalnih Prihoda (porez na nepokretnosti,prirez porezu); 10 posto od ustupljenih državnih prihoda (dio poreza na doh. fizičkih lica, porez na promet nepokretnosti); jedan dio od prihoda lokalne TO; sredstva od povrata novca koji prihoduje JPMD na novskoj obali; sredstva iz komercijalnih izvora od banaka uključujući Investiciono-razvojni fond”, ističu u saopštenju.

Na ovaj način bi se, tvrde oni, prikupila značajna sredstva (i preko million eura), koja bi se prema jasnim kriterijumima iz opštinske odluke dodjeljivala privrednim tj. turističkim subjektima za pripremu turističke sezone i očuvanje radnih mjesta.

“Razumije se da su istovremeno nužne sve moguće mjere štednje i racionalizacije u svim subjektima lokalne samouprave. Poseban akcenat se mora staviti na organizaciju i angažovanje opštinskih subjekata na poslovima pripreme sezone u komunalnim, infrastrukturnim i marketinškim aktivnostima. Istovremeno je potrebno izvršiti analize i sprovesti moguće racionalizacije u komunalnom sektoru radi snižavanja cijena komunalnih usluga, prvenstveno odvoza smeća”, napominju iz novske URE.

“Iako je planiranje i realizacija navedenih mjera zahtjevan posao i traži mobilisanje tima sposobnih ljudi kakvi nedostaju Opštini , uvjereni smo da ih je moguće odmah pokrenuti i sprovesti”, dodaju oni u saopštenju.

Posebno nagalašavaju i potrebu ubrzanog sprovođenja vakcinacije građana protiv Covid-19, kako bi se, prema njihovim riječima, zaustavilo zaražavanje i spasili se mnogi životi.

“Obuhvatnost i brzina tog procesa će sigurno biti ključni faktor svake turističke destinacije u privlačenju turista. Ovo naravno  važi za čitavu državu i sve lokalne samouprave koji moraju maksimalno sarađivati sa Ministarstvom zdravlja i pružiti punu podršku u tom procesu”, zaključuju oni u saopštenju.