Nadzorni odbor ima 3 člana. Predsjednika i članove Nadzornog odbora, na predlog Predsjedništva, bira i razrješava Konvencija. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine. Sjednice Nadzornog odbora se sazivaju prema potrebi, a njih saziva i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.
Nadležnosti Nadzornog odbora su:

  • kontroliše prihode i rashode partije;
  • kontroliše upravljanje imovinom koja je u vlasništvu partije ili kojom partija raspolaže po drugom osnovu;
  • podnosi godišnji izvještaj o kontroli finansijskog poslovanja Glavnom odboru partije;
  • podnosi izvještaj Konvenciji;
  • donosi Poslovnik o svom radu.
Adresa

Dalmatinska 130d,
81000 Podgorica, Crna Gora

info@ura.org.me
Kontaktirajte nas

Telefon: +382 20 240 222
Mobilni: +382 69 310 610

Email: info@ura.org.me
Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 9h - 17h

www.ura.org.me