Statut Građanskog pokreta URA

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom politička partija “Građanski pokret URA” (u daljem tekstu: Partija), uređuje sve bitne odnose koji su od značaja za političko djelovanje, unutrašnje i teritorijalno organizovanje, postupak odlučivanja, komunikaciju sa javnošću i ukupan politički rad u skladu sa Zakonom i programskim načelima Partije.

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu, u skladu sa načelom rodne ravnopravnosti. 

Član 2

Građanski pokret URA je politička organizacija slobodnih, odgovornih i samostalnih članova koja svoje djelovanje zasniva na principima građanske države i društva, javnosti i otvorenosti i načelima demokratije, rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja mladih. 

Partija djeluje u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore a svoje djelovanje zasniva na političkim načelima i ciljevima sadržanim u Programu, Statutu i drugim dokumentima programskog karaktera.

Član 3

Statutom Partije se uređuju: 

 1. naziv, skraćeni naziv, oznaka i sjedište Partije;
 2. osnovni programski ciljevi Partije;
 3. sastav, ovlašćenja, način odlučivanja i mandat organa Partije;
 4. procedura odlučivanja o kandidovanju i načinu izbora organa Partije;
 5. teritorijalna i unutrašnja organizaciju Partije;
 6. način prijema i isključenja članova Partije;
 7. prava i obaveze članova Partije;
 8. procedura utvrđivanja kandidata u postupku izbora organa vlasti;
 9. način obezbjeđenja afirmativne akcije radi ostvarenja ravnopravnosti polova u postupku izbora organa Partije;
 10. odgovornost za materijalno i finansijsko poslovanje Partije;
 11. postupak odlučivanja u slučaju spajanja Partije;
 12. postupak donošenja odluke o udruživanju u saveze Partija (koalicije);
 13. postupak donošenja odluke o učlanjenju u međunarodne organizacije;
 14. postupak odlučivanja o prestanku rada Partije;
 15. postupak odlučivanja o imovini Partije u slučaju prestanka rada Partije ili spajanja Partije;
 16. postupak promjene statuta;
 17. način ostvarivanja javnosti rada Partije.

Član 4

Naziv Partije je: “Građanski pokret URA”.

Skraćeni naziv Partije je: “URA”.

U političkom djelovanju i pravnom prometu, uz puni naziv, koristi se i skraćeni naziv partije.

Član 5

Partija djeluje na području Crne Gore.

Sjedište Partije je u Podgorici.  

Član 6

Partija ima svojstvo jedinstvenog pravnog lica.

URA je upisana u registar političkih partija (Rješenjem MUP broj 01-UPI-006/16-3419/4 od 01. avgusta 2016. godine) koji se vodi u nadležnom državnom organu Crne Gore.

Član 7

Partiju predstavlja i zastupa predsjednik. 

Predsjednik partije može ovlastiti druge osobe da u pojedinim oblastima zastupaju i predstavljaju Partiju u skladu sa ovim Statutom. 

Član 8

Partija ima svoj znak i zastavu.

Znak se sastoji od kombinacije pješčanog sata i zvijede petokrake, sa jasnom preciznošću linija. Ispod znaka stoji naziv “URA.”. Ispis je dat velikim slovima latiničnog pisma. Znak može biti iznad natpisa “Građanski pokret URA”.

Zastava Partije je pravougaonog oblika u čijoj se sredini nalazi znak partije koji je opisan u stavu 2 ovog člana.

Znak i zastava koriste se u različitim varijantama (bojama) saglasno vizuelnom identitetu Partije i knjizi standarda. 

Znak Partije zaštićen je ovim stranačkim aktom. 

Član 9

Partija ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, sa tekstom ispisanim po obodu kruga latinicom: GRAĐANSKI POKRET URA. U sredini pečata je znak partije.

Korišćenje i čuvanje pečata Partija utvrđuje se posebnom odlukom Glavnog odbora partije.

Pečati opštinskih odbora, pored elemenata iz stava 2 ovog člana, po obodu pored naziva “GRAĐANSKI POKRET URA” sadrže i natpis odbora na koje se odnose.

Član 10

Rad i djelovanje Partije su javni. Javnost rada i djelovanje članstva, organa i Partije u cjelini ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, učešćem na okruglim stolovima i na druge načine.

Javno djelovanje partije omogućuje se i sjednicama i sastancima organa partije otvorenim za javnost, konferencijama za novinare, izjavama i saopštenjima za javnost.

Javnost rada Partije obezbjeđuje se i putem prezentacije na internet stranici partije kao i putem prezentacija na društvenim mrežama. 

Organi Partije mogu raspravljati i odlučivati bez prisustva javnosti o unutarstranačkim i drugim pitanjima.

Rad organa Partije na državnom i lokalnom nivou može biti otvoren za javnost odlukom ovih organa. 

Član 11

URA je građanska i demokratska partija slobodnih i odgovornih članova, koji djeluju radi ostvarivanja sljedećih programskih načela i ciljeva:

 • da je svaki čovjek slobodan i jednak pred zakonom;
 • da su sloboda govora i slobodno izražavanje misli, kao i pravo života i imovine, nepovrediva ljudska prava;
 • države zasnovane na građanskom društvu, demokratskoj, antifašističkoj i sekularnoj zajednici;
 • zalaganje za smjenjivu vlast i afirmaciju demokratskih promjena, što je preduslov za slobodan razvoj i opšti društveni napredak;
 • vladavinu prava i pravedne države, zaštite individualnih i kolektivnih prava građana, nezavisno od njihovog političkog uvjerenja, vjerske i nacionalne pripadnosti, pola i socijalnog stanja;
 • odgovorne i racionalne države i socijalno uravnoteženog društva; 
 • dinamičan i ravnomjeran privredni i društveni razvoj, zaštitu životne sredine i promovisanje zelene ekonomije;
 • raskid sa ekonomskom politikom koja je dovela do izražene socijalne diferencijacije i enormnih dugova, te stvorila jaz između privilegovane i ekstremne manjine bogatih, slabog i nesigurnog srednjeg sloja i većine građana koja se bori sa siromaštvom;
 • garantovana prava ljudi na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, socijalnu zaštitu, radna, porodična i druga prava;
 • podrška formiranju zajednice slobodnih građana i društva predvođenog odgovornom, etičkom i prosvijećenom elitom, kao i  spremnost da se posveti dobrobiti Crne Gore i idejama humanog, demokratskog i solidarnog čovječanstva;
 • podrška procesu usvajanja evroatlantskih vrijednosti i odanost  prijateljstvu i saradnji među državama i narodima; 
 • afirmacija slobodarske tradicije, vjekovne državnosti i antifašističkog nasljeđa Crne Gore; 
 • posvećenost obrazovanoj, naučnoj  i ekonomski održivoj zajednici koja kao takva jedino može računati na dugoročan razvoj i napredak;  
 • spremnost na saradnju, savezništvo i dijalog sa svim partijama, udruženjima, socijalnim grupama i pojedincima koji su posvećeni stabilnosti i prosperitetu Crne Gore. 

 2. ČLANSTVO

Član 12

Član Partije može postati svaki punoljetan građanin, koji dobrovoljno potpiše pristupnicu partije (štampanu ili elektronsku) i prihvati Statut, Politički Manifest i Program URA-e.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, Predsjedništvo partije u cilju zaštite ugleda i digniteta partije može donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo. Odluka mora biti obrazložena i dostavljena u roku od 8 dana od dana donošenja licu čiji je prijem u članstvo odbijen.

Na tu odluku, isto lice može podnijeti prigovor Statutarnoj komisiji. Rok za podnošenje prigovora je 15 dana od dana prijema Odluke o odbijanju prijema u članstvo. Statutarna komisija je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema prigovora donese konačnu Odluku. 

Član partije dužan je dostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu i prebivalište, e-mail adresu i broj telefona.

Svi članovi partije su ravnopravni, bez obzira na polnu, rasnu, vjersku, seksualnu, nacionalnu i svaku drugu pripadnost i orijentaciju.

Partija će težiti i biti posvećena tome da najmanje trećina njenih članova u svim organima i tijelima budu mladi do 30 godina i žene. 

Član URA ne može biti član druge političke partije sa sjedištem u Crnoj Gori.

Članstvo u partiji je individualno.

Član 13

Centralni registar članova partije se vodi na nivou države u elektronskoj formi. Opštinski odbori partije evidentiraju sve članove partije na lokalnim nivoima.

Partija može evidentirati i sva lica koja u svojstvu prijatelja i simpatizera (podržavalaca  partije) doprinose njenom djelovanju. 

Centralni registrar članova partije vodiće se shodno proprisima kojima se propisuje zaštita ličnih podataka. 

Centralni registar iz stava 2 ovog člana bliže utvrđuje Predsjedništvo partije.

Članu partije nakon upisa u Registar članova izdaje se članska karta. Izgled i sadržinu članske karte utvrđuje Predsjedništvo partije. 

Član 14

Član partije dužan je djelovati na promociji i ostvarivanju programskih načela i ciljeva URA, poštovati Statut partije i čuvati njen ugled i imovinu.

Član partije ima pravo da:

 • učestvuje u radu organa partije;
 • slobodno iznosi svoje predloge i mišljenja;
 • bira i bude biran u sve organe partije;
 • zahtijeva tumačenje Statuta i drugih partijskih akata i dokumenata od strane nadležnih organa;
 • ostvaruje i druga prava predviđena Statutom i opštinskim aktima partije.

Član 15

Svaki član partije može plaćati godišnju članarinu, u iznosu ne manjem od 12 eura, o čemu se vodi posebna evidencija.

Odluku o plaćanju članarina donosi Predsjedništvo partije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu. 

Član može davati materijalnu podršku u vidu donacija, priloga i drugih materijalnih i nematerijalnih pomoći partiji, a shodno zakonskim regulativama. 

Član 16

Osnov partijske odgovornosti predstavlja neizvršenje obaveza iz člana 14 ovog Statuta.

Nepoštovanjem navedenih odredaba, član ne doprinosi ostvarivanju interesa Partije, što se razmatra u postupku pred Sudom časti.

Protiv člana čije je ponašanje i djelovanje usmjereno protiv odluka partijskih organa ili koji nečasnim djelima i grubim postupcija krši Statut, programska načela i ciljeve partije, te na taj način šteti ugledu URA, sprovodi se diciplinski postupak.

Disciplinske mjere su pisana opomena i isključenje iz članstva partije.

Način sprovođenja i mjere koje se mogu izreći u disciplinskom postupku bliže uređuje Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, koji usvaja Glavni odbor, na predlog Predsjedništva.

Član 17

Osim nastupanjem zakonskih pretpostavki, članstvo u partiji prestaje:

 • istupanjem iz članstva;
 • brisanjem iz registra članova;
 • isključenjem iz članstva i brisanjem iz registra članova.

Član 18

Istupanjem iz članstva, članstvo prestaje voljom dotadašnjeg člana na osnovu njegove pisane izjave ili činom vraćanja članske karte opštinskom, odnosno gradskom odboru kojem pripada ili administrativno-tehničkom sekretarijatu partije, odnosno Centrali Partije.

Član 19

Brisanje iz registra članova partije nastaje smrću člana.

Odluku o brisanju iz registra članova donosi opštinski, odnosno gradski odbor kojem pripada ili administrativno-tehnički sekretarijat partije, odnosno Centrala URA.

Član 20

Osnov za pokretanje disciplinske mjere isključenja iz članstva partije, definisan je članom 16 ovog Statuta.

Predlog za isključenje, sa obrazloženjem i navođenjem konkretnih razloga (zbog kojih se predlaže isključenje), može podnijeti svaki član ili organ partije, Predsjedsjedništvu pisanim putem.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Predsjedništvo.

Na odluku o isključenju, član može, u roku od 15 dana od prijema odluke, izjaviti žalbu.

Odluku po žalbi, na odluku o isključenju iz članstva, donosi Sud časti u roku od 30 dana od prijema žalbe, uz prethodno pribavljeno mišljenje Statutarne komisije.

Član 21

Isključeni član može podnijeti zahtjev za ponovni prijem u članstvo. Zahtjev se podnosi Predsjedništvu partije, uz prethodno mišljenje opštinskog, odnosno gradskog odbora.

Zahtjev za ponovni prijem ne može se podnijeti prije nego što protekne godinu dana od dana donošenja konačne odluke o isključenju iz partije.

Predsjedništvo je dužno donijeti odluku o zahtjevu za ponovni prijem, u roku od 30 dana od primanja zahtjeva.

Član 22

Članovi partije koji se ne slažu sa odlukom većine, imaju pravo da svoje mišljenje zastupaju i brane u okviru organa partije.

Član partije ne može biti pozvan na odgovornost zbog iznijetog mišljenja ili glasanja u okviru organa partije.

Grupa od 1/3 članova svih organa partije, ima pravo da traži reviziju odluke od strane višeg organa partije.

Član 23

Kao saradnici u aktivnostima partije mogu učestvovati simpatizeri Partije, koji po pozivu mogu učestvovati i na sjednicama radnih tijela partije, bez prava odlučivanja.

2.1 Počasno članstvo

Član 24

Status počasnog člana može biti dodijeljen osobi zaslužnoj za razvojPpartije. Na obrazloženi prijedlog Predsjedništva partije, odluku o dodjeli statusa počasnog članoa donosi Glavni odbor Partije. 

Počasni članovi mogu, po pozivu, učestovati na sjednicama radnih organa partije, ali bez prava odlučivanja.

3. ORGANIZACIJA PARTIJE

Član 25

Partija je organizovana na teritorijalnom principu.

Partija ima organe na državnom i lokalnom nivou.

Član 26

Članovi partije mogu se organizovati i po interesnoj osnovi u forume, savjete, sekretarijate i druge stručne timove.

Forumi partije osnivaju se za posebne interesne društvene skupine.

Savjeti, sekretarijati i drugi stručni timovi osnivaju se za pojedina područja političkog i društvenog djelovanja.

3.1. Organi na državnom nivou

Član 27

Organi partije na državnom nivou su:

 1. Konvencija;
 2. Glavni odbor;
 3. Predsjedništvo;
 4. Kolegijum;
 5. Medijski tim;
 6. Politički savjet;
 7. Izvršni odbor;
 8. Statutarna komisija;
 9. Nadzorni odbor;
 10. Sud časti;
 11. Sekretarijati.

Pored navedenih organa partije, a u svrhu političkog djelovanja, biraju se potpredsjednici, dok takođe mogu biti izabrani Politički direktor partije, Menadžer partije i Portparol.

3.1.1. Konvencija URA

Član 28

Konvencija partije može biti redovna i vanredna.

Redovna konvencija je izborna, saziva se i održava jednom u četiri godine. Na predlog Predsjedništva, Glavni odbor donosi odluku o sazivanju Konvencije.

Odlukom se utvrđuje broj delegata i predlog dnevnog reda, datum i mjesto održavanja, a objavljuje se najmanje 30 dana prije dana održavanja Konvencije. Odluka Glavnog odbora sadrži i Statutom definisane izvještaje o radu, koje razmatra Konvencija.

Vanredna konvencija može biti izborna i programska.

Vanredna konvencija održava se na zahtjev predsjednika, na zahtjev većine članova Glavnog odbora ili najmanje 1/3 opštinskih odbora, ili po prestanku mandata predsjednika partije.

Vanredna konvencija saziva se u roku od 30 dana od sticanja uslova za njeno održavanje i ista se mora održati u roku od 30 dana od dana sazivanja. 

Sjednicom Konvencije predsjedava Radno predsjedništvo. Radno predsjedništvo i predsjednika istog, bira Konvencija na početku zasijedanja, a na predlog Predsjednika partije.

Član 29

Konvenciju čine:

 • Predsjednik, potpredsjednici i članovi Predsjedništva partije;
 • Članovi Glavnog odbora;
 • Članovi Suda časti, Nadzornog odbora, Staturne komisije;
 • Predsjednici Medijskog tima i Političkog savjeta;
 • Predsjednici opštinskih, gradskih organizacija partije;
 • Politički direktor;
 • Izvršni direktor partije;
 • Menadžer partije;
 • Predsjednik Foruma žena;
 • Predsjednik Foruma mladih;
 • Izabrani predstavnici opštinskih organizacija, prema kvoti koju utvrdi Predsjedništvo.

Ukupan broj delegata Konvencije, najmanje 30 dana prije održavanja, Odlukom utvrđuje Glavni odbor.

Član 30

Nadležnosti Konvencije:

 • donosi Politički manifest i Statut partije;
 • donosi deklaracije, utvrđuje političke smjernice i druga dokumenta od strateškog značaja za rad partije;
 • bira i razrješava predsjednika partije, bira i razrješava potpredsjednike partije;
 • bira i razrješava članove Nadzornog odbora i Statutarne komisije;
 • bira Radno predsjedništvo i njegovog predsjednika, na predlog predsjednika partije;
 • proglašava počasne članove partije, na predlog Predsjedništva;
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu predsjednika, Glavnog odbora i Nadzornog odbora;
 • donosi Poslovnik o radu Konvencije;
 • razmatra ostala pitanja vezana za djelovanje partije.

Konvencija može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da povjeri drugim organima partije.

Član 31

Konvencija može pravno valjano odlučivati ukoliko joj prisustvuje najmanje 2/3 od ukupnog broja delegata Konvencije, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih delegata.

Ukoliko o istom predmetu postoji više predloga, usvojenim se smatra onaj predlog koji dobije najveći broj glasova prisutnih delegata.

Statut i Politički manifest prihvataju se natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja delegata.

Član 32

Članovi svih organa partije biraju se tajnim glasanjem.

Konvencija može odlučiti da glasanje za članove organa bude javno.

Konvencija javnim glasanjem bira svoja radna tijela.

Član 33

Prilikom kandidovanja za članstvo u organima partije, treba voditi računa da su kandidati od opšteg interesa za partiju, kao i da odražavaju teritorijalnu, polnu, starosnu, nacionalnu i socijalnu zastupljenost.

Prilikom kandidovanja za organe partije, uvažava se, koliko je moguće, srazmjerna zastupljenost od najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola i najmanje 30% predstavnika mladih. 

U postupku kandidovanja za sve organe partije, uvažava se, koliko je moguće, princip dekumulacije funkcija i dužnosti kandidata.

Član 34

Odredbe o načinu i postupku izbora kandidata za članstvo u organima partije utvrđuju se Poslovnikom o radu Konvencije.

3.1.2. Glavni odbor

Član 35

Glavni odbor je naviši organ upravljanja partijom između dvije Konvencije.

Glavni odbor čine:

 • predsjednik i potpredsjednici partije;
 • članovi Predsjedništva partije;
 • politički direktor;
 • menadžer partije;
 • izvršni direktor partije;
 • predsjednici opštinskih, gradskih organizacija;
 • povjerenici inicijalnih opštinskih odbora;
 • dopunski predstavnici opštinskih, gradskih odbora u srazmjeri koju Glavni odbor utvrđuje posebnom odlukom, u skladu sa objektivnim kriterijumima (broj upisanih birača u opštini, broj članova odbora, rezultat na posljednjim izborima).

Broj članova Glavnog odbora je neparan.

Mandat izabranih članova Glavnog odbora je četiri godine.

Član 36

Glavni odbor:

 • utvrđuje i vodi politiku partije, na osnovama Političkog manifesta utvrđenog na Konvenciji;
 • razrješava potpredsjednike partije, na predlog predsjednika ili 1/3 članova Glavnog odbora;
 • bira i razrješava članove Suda časti, na predlog Predsjedništva;
 • bira članove Predsjedništva, koji nisu članovi po funkciji;
 • bira i razrješava predsjednika Medijskog tima, na predlog Predsjedništva;
 • bira i razrješava Izvršnog direktora, na predlog Predsjedništva;
 • bira i razrješava sekretare Sekretarijata, na predlog Predsjedništva;
 • bira i razrješava Političkog direktora i Menadžera partije, na predlog Predsjedništva;
 • razmatra i daje preporuke za unapređenje partijske infrastrukture;
 • razmatra i daje preporuke povodom tekuće i strateške politike partije;
 • saziva redovnu i vanrednu Konvenciju, na predlog Predsjedništva;
 • utvrđuje predlog dokumenata za Konvenciju;
 • odlukom definiše broj delegata, dnevni red, datum i vrijeme održavanja Konvencije, na predlog Predsjedništva;
 • odgovoran je za sprovođenje odluka Konvencije;
 • utvrđuje izmjene i dopune Političkog manifesta i Statuta;
 • usvaja finansijski plan partije za narednu godinu;
 • razmatra finansijski izvještaj partije za prethodnu godinu;
 • odlučuje o izvještaju Nadzornog odbora o kontroli finansijskog poslovanja partije;
 • odlučuje o sklapanju koalicionih sporazuma na državnom i lokalnom nivou;
 • usvaja državnu listu kandidata za poslanike u Skupštini Crne Gore i kandidate za nosioce funkcija izvršne vlasti na državnom nivou;
 • verifikuje listu kandidata za odbornike na lokalnom nivou i kandidata za nosioce funkcija izvršne vlasti na lokalnom nivou;
 • analizira rezultate izbora;
 • predlaže Konvenciji izbor članova Nadzornog odbora i Statutarne komisije;
 • utvrđuje prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednike Partije, na prijedlog opštinskih, gradskih organizacija partije;
 • donosi odluku o članstvu u međunardodnim organizacijama;
 • razmatra godišnje izvještaje o radu poslanika u Skupštini Crne Gore;
 • usvaja Pravilnik o disciplinskom postupku na predlog Statutarne komisije;
 • donosi Poslovnik o radu Glavnog odbora i druge opšte akte iz svoje nadležnosti;
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima partije.

Izuzetno, Glavni odbor može, na prijedlog Predsjedništva ili 2/3 članova Glavnog odbora, izabrati novog potpredsjednika partije. Mandat, na ovaj način, izabranom potpredsjedniku, traje do prve naredne izborne Konvencije.

Glavni odbor može, na prijedlog Predsjedništva, da izabere novog člana ukoliko se za to izjasni 2/3 od ukupnog broja članova Glavnog odbora. Ukupan broj članova izabranih na ovaj način ne može biti veći od 30% članova Glavnog odbora po funkciji i članova Glavnog odbora koje bira Konvencija. 

Pojedine poslove iz svoje nadležnosti, Glavni odbor može delegirati drugim organima partije.

Član 37

Sjednice Glavnog odbora saziva predsjednik Partije, najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. Izuzetno, sjednice Glavnog odbora se mogu sazvati u roku kraćem od 7 dana.

U slučaju potrebe, sjednice Glavnog odbora mogu biti elektronske.

Sjednice Glavnog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje.

Sjednicom Glavnog odbora predsjedava Predsjednik Partije.

Član 38

Na zahtjev 1/3 članova Glavnog odbora, predsjednik partije dužan je sazvati sjednicu Glavnog odbora najkasnije u roku od 20 dana, od dana prijema zahtjeva.

Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Glavnog odbora mora sadržati predlog dnevnog reda i materijale za rad.

Ukoliko Predsjednik ne želi ili nije u mogućnosti da sazove sjednicu u navedenom roku, sjednicu može sazvati i njom predsjedavati potpredsjednik Partije, koga za to ovlasti ½ od ukupnog broja članova Glavnog odbora.

Član 39

Glavni odbor donosi odluke ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova. Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Glavni odbor o svim pitanjima odlučuje javno, sem ukoliko ne odluči da se o nekim pitanjima izjasni na tajnom glasanju.

Glavni odbor može, na predlog Predsjedništva, izabrati novog člana ukoliko se za to izjasni većina od ukupnog broja članova Glavnog odbora.

3.1.3. Predsjednik

Član 40

Predsjednik zastupa i predstavlja partiju u javnosti.

Mandat predsjednika traje četiri godine.

Kandidate za predsjednika utvrđuje Glavni odbor, na predlog opštinskih odbora i gradskog odbora. Najviše tri kandidata za predsjednika partije, koji dobiju najveću podršku opštinskih i gradskog odbora, učestvuju u izbornom procesu.

Predsjednikom partije postaje kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova na Konvenciji.

Ako niti jedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu, izbor se ponavlja. Na ponovljenom izboru pravo da budu birani imaju dva kandidata koji su u prvom krugu glasanja dobili najviše glasova.

Ako neko od kandidata koji su dobili više glasova odustane, pravo da učestvuje u drugom krugu glasanja stiče kandidat koji je sljedeći po broju dobijenih glasova.

Ukoliko ni nakon dva kruga glasanja ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, Konvencija prekida rad na rok od 40 dana, radi ponavljanja procesa kandidovanja.

Član 41

Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa partiju u skladu sa Statutom i Političkim manifestom;
 • vodi tekuću politiku partije između dvije sjednice Glavnog odbora;
 • rukovodi radom Predsjedništva i Kolegijuma;
 • saziva i predsjedava sjednicama Glavnog odbora;
 • nakon konsultacija sa potpredsjednicima i opštinskim odborima predlaže Glavnom odboru izbornu listu kandidata za poslanike u Skupštini Crne Gore;
 • koordinira saradnju svih organa partije;
 • predlaže Glavnom odboru izborni program za parlamentarne i predsjedničke izbore nakon konsultacija sa Predsjedništvom i opštinskim organizacijama Partije;
 • imenuje portparola;
 • predlaže Glavnom odboru kandidate za šefa Medijskog tima, sekretare sekretarijata, Menažera partije, Izvršnog direktora.
 • predlaže Glavnom odboru raspuštanje opštinskih odbora partije i sazivanje izborne opštinske konvencije;
 • saziva Konvenciju na osnovu Statuta ili kada ocijeni da je to neophodno zbog grubog narušavanja statutarnih i programskih odredbi;
 • obavlja druge poslove u skladu sa ovim Statutom.

3.1.4. Potpredsjednik

Član 42

Partija ima najmanje dva potpredsjednika.

U slučaju da partija imenuje veći broj potpredsjednika, jedan od potpredsjednika mora biti pripadnik manje zastupljenog pola.

Na predlog Predsjednika partije, Predsjedništvo može zadužiti potpredsjednika za pojedine programske oblasti.

Ukoliko potpredsjednik postupa suprotno Političkom manifestu ili Statutu, predsjednik ili 1/3 članova Glavnog odbora mogu podnijeti predlog Glavnom odboru za njihovo razrješenje. Predlog za razrješenje potpredsjednika usvojen je ukoliko za njega glasa većina od ukupnog broja članova Glavnog odbora.

Glavni odbor može, u slučaju razrješenja ili ostavke potpredsjednika, izabrati novog potpredsjednika čiji mandat traje do dana održavanja naredne izborne Konvencije.

Izuzetno, Glavni odbor može, na predlog Predsjedništva ili 2/3 članova Glavnog odbora, izabrati novog potpredsjednika partije. Mandat, na ovaj način, izabranom potpredsjedniku, traje do naredne izborne Konvencije.

Predsjednik, u slučaju svoje spriječenosti ili odsutnosti, određuje potpredsjednika koji će obavljati dužnosti zamjenika predsjednika. 

Broj predloženih kandidata za potpredsjednike, način predlaganja i bliže kriterijume za izbor potpredsjednika, prije održavanja Konvencije definiše Glavni odbor, posebnom odlukom.

Član 43

Potpredsjednik:

 • predstavlja partiju u javnosti;
 • zajedno sa predsjednikom, vodi tekuću politiku partije između dvije sjednice Predsjedništva;
 • učestvuje u radu Predsjedništva;
 • u dogovoru sa predsjednikom, preuzima koordinaciju tekućih aktivnosti u partiji;
 • vrši sve obaveze predviđene ovim Statutom i drugim aktima partije.

Mandat potpredsjedniku traje četiri godine, sa pravom reizbora.

3.1.5. Predsjedništvo

Član 44

Predsjedništvo je najviši politički organ partije između sjednica Glavnog odbora.

Kandidate za članove Predsjedništva koji po funkciji nisu članovi Predsjedništva, predlaže Predsjednik partije a bira Glavni odbor većinom glasova prisutnih članova.

Član 45

Predsjedništvo broji najviše 23 člana sa pravom glasa. Broj članova Predsjedništva mora biti neparan.

Članovi Predsjedništva po funkciji su:

 • Predsjednik;
 • Potpredsjednici;
 • Predsjednik Medijskog tima;
 • Izvršni direktor;
 • Predsjednik Političkog savjeta;
 • Predsjednik poslaničkog kluba;
 • Politički direktor;
 • Menadžer partije;
 • Predsjednik Foruma žena;
 • Predsjednik Foruma mladih;

Menadžer partije učestvuje u radu Predsjedništva bez prava odlučivanja.

Sjednice Predsjedništva mogu biti proširene prisustvom predstavnika drugih organa partije, po pozivu Predsjednika. Pozvani predstavnici učestvuju u radu Predsjedništva, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicama Predsjedništva obavezno prisustvuje i portparol, ali bez prava odlučivanja.

Član 46

Predsjednik partije saziva sjednice, predsjedava i rukovodi radom Predsjedništva.

Predsjedništvo punovažno zasijeda ukoliko mu prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Svoje odluke, Predsjedništvo donosi većinom glasova prisutnih članova.

U slučaju spriječenosti predsjednika da saziva sjednicu, Predsjedništvo saziva potpredsjednik u skladu sa Poslovnikom o radu Predsjedništva.

Sjednice Predsjedništva održavaju se u prosjeku jednom mjesečno.

Član 47

Predsjedništvo:

 • utvrđuje i vodi politiku partije na osnovu odluka Konvencije i Glavnog odbora;
 • priprema i predlaže akte Glavnom odboru;
 • na predlog ovlašćenih rukovodilaca, definiše strateške okvire i planove za vođenje javnih politika partije;
 • bira i razrješava članove Političkog savjeta;
 • razmatra ključna unutrašnja i spoljnopolitička pitanja i definiše centralnu politiku partije;
 • predlaže Glavnom odboru sazivanje redovne i vanredne Konvencije;
 • raspolaže imovinom partije, u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima;
 • predlaže Glavnom odboru članove Političkog savjeta i Suda časti;
 • predlaže Konvenciji članove Nadzornog odbora i Statutarne komisije;
 • utvrđuje resorna zaduženja potpredsjednika;
 • bira i razrješava Političkog direktora, na predlog predsjednika;
 • donosi odluku o isključenju iz partije;
 • raspušta opštinske odbore, u slučaju grubog kršenja Statuta;
 • raspušta opštinske organizacije i imenuje povjerenike;
 • donosi Poslovnik o svom radu.

O važnijim pitanjima iz nadležnosti Skupštine Crne Gore sjednicama Predsjedništva prisustvuju poslanici partije.

Predsjedništvo može, na predlog predsjednika, Glavnom odboru predložiti novog člana Predsjedništva.

3.1.6. Kolegijum

Član 48

Kolegijum je izvršno-politički organ, koji prati realizaciju odluka Predsjedništva i Glavnog odbora, između sjednica Predsjedništva.

Članovi Kolegijuma su:

 • Predsjednik partije;
 • Potpredsjednici partije;
 • Predsjednik medijskog tima;
 • Politički direktor;
 • Izvršni direktor.

3.1.7. Medijski tim

Član 49

Medijski tim:

 • predlaže komunikacionu strategiju Predsjedništvu i Glavnom odboru;
 • koordinira rad Partije u oblasti definisanja i sprovođenja političkih smjernica;
 • koordinira medijske aktivnosti i Predsjedništvu predlaže plan političko-medijskog djelovanja;
 • komunicira sa državnim i opštinskim organima i pomaže pri formulisanju javnih politika;
 • obavlja druge poslove koje mu povjere Glavni odbor i Predsjedništvo.

Član 50

Predsjednika medijskog tima bira Glavni odbor, na predlog predsjednika partije.

Mandat predsjednika medijskog tima traje četiri godine.

U svrhe medijskog djelovanja, Predsjedništvo može, na predlog predsjednika Medijskog tima, imenovati portparola.

3.1.8. Politički savjet

Član 51

Politički savjet je savjetodavni organ partije.

Politički savjet čine istaknuti politički, naučni i javni radnici.

Politički savjet za svoj rad odgovara Predsjedništvu.

Na predlog Predsjednika, Predsjedništvo bira i razrješava članove Političkog savjeta.

Član 52

Član Političkog savjeta ne može biti član savjeta druge partije ili sličnog političkog tijela. Član Političkog savjeta može, ali ne mora biti član partije.

Nadležnosti Političkog savjeta su iz domena razmatranja ključnih društvenih, idejnih i političkih pitanja, koja su od važnosti za definisanje strategije u politici Partije.

Član 53

Politički savjet iz svog sastava bira predsjedika.

Predsjednik Političkog savjeta je član Predsjedništva partije, sa ravnopravnim pravom odlučivanja.

Izuzetno, prilikom donošenja važnih strateških odluka predsjednik Političkog savjeta može zatražiti da se glasanje Predsjedništva o toj odluci preispita i potom ponovi. U slučaju preispitivanja i ponavljanja glasanja o nekoj odluci, članovi Predsjedništva se o istoj odluci izjašnjavaju na prvoj narednoj sjednici Predsjedništva, najkasnije 15 dana od dana kada je podnijet zahtjev za preispitivanje. Predsjednik Političkog saveta može samo jednom zatražiti preispitivanje odluke i ponavljanje glasanja  Predsjedništva, o istoj odluci.

Drugi članovi Političkog savjeta mogu prisustvovati sjednicama Predsjedništva, u svojstvu izvjestioca kada su na dnevnom redu predlozi koje su podnijeli ili po pozivu Predsjednika partije, ali bez prava odlučivanja.

O donijetim preporukama Politički savjet obavještava predsjednika i Predsjedništvo partije.

3.1.9. Izvršni odbor

Član 54

Izvršni odbor vrši poslove praktičnog realizovanja i ostvarivanja politike partije.

Izvršni odbor čine predstavnici koje predlažu opštinske i gradske organizacije.

Predsjednik Izvršnog odbora je Izvršni direktor.

Izvršni odbor:

 • daje inicijative i predloge za efikasno ostvarivanje odluka Glavnog odbora i Predsjedništva;
 • stara se o infrastrukturi partije, učestvuje u radu i daje preporuke opštinskim odborima u cilju širenja organizacione i infrastrukturne mreže;
 • učestvuje u radu stalnih i privremenih radnih tijela, koje formira Glavni odbor;
 • stara se o terenskoj kampanji partije;
 • organizuje propagandne aktivnosti partije;
 • realizuje druge zadatke za koje ga zaduže Glavni odbor i Predsjedništvo;
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Član 55

Izvršnog direktora bira Glavni odbor, na predlog Predsjedništva.

Mandat Izvršnog direktora je četiri godine.

Izvršni direktor: 

 • rukovodi radom i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora;
 • sprovodi predloge i inicijative za efikasno ostvarivanje odluka Glavnog odbora i Predsjedništva;
 • rukovodi infrastrukturom i organizacionim aktivnostima Partije; 
 • koordinira rad opštinskih organizacija u cilju širenja organizacione i infrastrukturne mreže;
 • rukovodi terenskom kampanjom Partije;
 • koordinira formiranje novih opštinskih organizacija i mjesnih organizacija;
 • koordinira organizovanjem propagandnih aktivnosti Partije;
 • stara se o organizacionom jačanju Partije;
 • rukovodi administrativnim sekretarijatom Partije, i stara se o ažuriranju Centralnog registra članova Partije;
 • nadgleda i stara se o radu arhive Partije na državnom nivou;
 • vrši druge poslove koju mu odrede Predsjednik ili Predsjedništvo partije; 
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

3.1.10. Statutarna komisija

Član 56

Statutarna komisija je nezavisan organ Partije.

Statutarna komisija ima 3 člana koja bira i razrješava Konvencija, na predlog Predsjedništva.

Mandat članova Statutarne komisije je četiri godine.

Predsjednika Statutarne komisije, koji saziva i predsjedava sjednicama Statutarne komisije, bira i razrješava Konvencija na predlog Predsjedništva.

Svoje odluke Statutarna komisija donosi većinom glasova svih članova.

Odluke Statutarne komisije su obavezujuće i konačne.

Član 57

Nadležnosti Statutarne komisije su:

 • tumači Statut i druga opšta akta partije;
 • priprema nacrt izmjena i dopuna Statuta, po odluci Predsjedništva ili Glavnog odbora;
 • priprema nacrt izmjena i dopuna drugih opštih akata partije;
 • utvrđuje usklađenost opštih akata sa Statutom i međusobnu usklađenost opštih akata i predlaže rješenja u slučaju nesaglasnosti;
 • daje mišljenje Sudu časti u postupku po žalbi radi isključenja iz partije;
 • rješava sukob nadležnosti organa u partiji, kada Statutom nije drugačije uređeno;
 • odlučuje u drugom stepenu disciplinske odgovornosti;
 • podnosi izvještaj o radu Konvenciji;
 • predlaže Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti Glavnom odboru;
 • donosi Pravilnik o svom radu.

3.1.11. Nadzorni odbor

Član 58

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora, na predlog Predsjedništva, bira i razrješava Konvencija.

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Sjednice Nadzornog odbora se sazivaju prema potrebi, a njih saziva i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Član 59

Nadležnosti Nadzornog odbora su:

 • kontroliše prihode i rashode partije;
 • kontroliše upravljanje imovinom koja je u vlasništvu partije ili kojom partija raspolaže po drugom osnovu;
 • podnosi godišnji izvještaj o kontroli finansijskog poslovanja Glavnom odboru partije;
 • podnosi izvještaj Konvenciji;
 • donosi Poslovnik o svom radu.

3.1.12. Sud časti

Član 60

Sud časti je tijelo u čijoj je nadležnosti rješavanje spornih pitanja u partiji, koja se tiču isključenja iz članstva, postupanja po žalbi na isključenje iz članstva i drugih pitanja povrede discipline članova, funkcionera partije i stalno zaposlenih, a u skladu sa Pravilnikom Suda časti.

Sud časti čine 3 člana, sa mandatom od četiri godine.

Sud časti je dužan donijeti odluku, odnosno dati mišljenje, u roku od 30 dana od dana prijema inicijative.

Članove Suda časti bira i razrješava Glavni odbor, na predlog Predsjedništva.

Član 61

Članovi Suda časti ne mogu biti članovi Predsjedništva partije.

Na zahtjev Predsjedništva, Sud časti raspravlja i daje preporuke u vezi sa međuljudskim odnosima članova partije, onda kada se smatra da su oni narušeni. O tumačenju i preporukama za konkretne slučajeve, Sud časti izvještava Predsjedništvo.

3.1.13. Sekretarijati

Član 62

Sekretarijati su stručni organi zaduženi za resorne politike.

Sekretare sekretarijata bira i razrješava Glavni odbor, na predlog Predsjedništva partije.

Mandat sekretara je četiri godine.

Član 63

Sekretarijati:

 • prate, analiziraju i javno promovišu javne politike iz oblasti svog djelovanja;
 • daju incijative, preporuke i sugestije Predsjedništvu vezane za resornu politiku;
 • svojim stručnim savjetima učestvuju u radu poslaničkog kluba;
 • donose Poslovnik o svom radu;
 • obavljaju i druge poslove koje im povjere Glavni odbor i Predsjedništvo, u skladu sa Statutom.

Sekretari sekretarijata za svoj rad odgovaraju Glavnom odboru i Predsjedništvu.

3.1.14. Politički direktor

Član 66

 

U svrhu političkog djelovanja, partija može imenovati Političkog direktora.
Političkog direktora imenuje Glavni odbor, na predlog Predsjedništva.
Mandat Političkog direktora je četiri godine.

Član 67

 Nadležnosti političkog direktora su:

 • stara se o dosljednoj primjeni Političkog manifesta partije;
 • učestvuje u kreiranju političkih smjernica partije;
 • u saradnji sa predsjednikom medijskog tima, analizira aktuelnu političku situaciju, daje preporuke i podnosi izvještaj Predsjedništvu i Glavnom odboru;
 • pomaže rad Političkog savjeta;
 • predlaže izmjene i dopune Političkog manifesta;
 • obavlja druge poslove koje mu povjere Predsjednik, Predsjedništvo i Glavni odbor.

3.1.15. Menadžer partije

Član 68

U svrhu tehničko-operativnog djelovanja, partija može imenovati Menadžera partije.

Menadžera partije imenuje Glavni odbor, na predlog Predsjedništva.

Mandat Menadžera partije je četiri godine.

Član 69

 

Menadžer obavlja administrativno-finansijske poslove koje mu povjeri Predsjedništvo Partije.

Menadžer je odgovoran za finansijsko poslovanje Partije.

Menadžer može imati svog zamjenika i pomoćnike, čiji su izbor, nadležnosti i odgovornost utvrđeni Pravilnikom koje donosi Predsjedništvo.

Menadžera bira i razrješava Glavni odbor, na predlog Predsjedništva Partije.

 

Član 70

 

Nadležnosti Menadžera partije su:

 • odgovoran je za poslove zasnivanja i raskida radnih odnosa zaposlenih u partiji, prema uputstvima Predsjedništva;
 • predlaže Predsjedništvu i Glavnom odboru godišnji finansijski plan i stara se o njegovom izvršavanju i rasporedu sredstava;
 • potpisuje finansijska dokumenta partije;
 • podnosi finansijske i revizorske izvještaje;
 • odobrava otvaranje bankovnih računa i izradu pečata lokalnih organizacija partije;
 • obezbjeđuje vođenje detaljne ažurne evidencije o plaćanju članarine i o tome podnosi izvještaj Predsjedništvu partije;
 • potpisuje ugovore o sticanju i otuđenju nepokretne imovine partije uz prethodno odobrenje Predsjedništva;
 • odgovoran je za poslove logistike, nabavke materijala i opreme neophodne za operativno funkcionisanje partije;
 • obavlja poslove iz svoje nadležnosti definisane zakonom;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjere Glavni odbor i Predsjedništvo.

Izuzetno, do imenovanja Menadžera partije dio njegovih logističkih i drugih nadležnosti odlukom Predsjedništva može preuzeti Izvršni direktor, a dio finansijskih poslova i obaveza predsjednik Partije.

3.2 ORGANI NA LOKALNOM NIVOU

Član 71

 

Na lokalnom nivou Partija se organizuje i djeluje u mjesnoj zajednici, opštini, Glavnom gradu i Prijestonici.

Na opštinskom nivou se formiraju sljedeći politički organi:

 • Opštinska konvencija/konvencija odbora Glavnog grada/konvencija odbora gradskih opština/konvencija odbora Prijestonice (u daljem tekstu: lokalna konvencija);
 • Opštinski odbor/Odbor Glavnog grada/odbor gradskih opština/Odbor Prijestonice (u daljem tekstu: lokalni odbor);  

Oblici organizovanja i djelovanja članova partije na mjesnom nivou su mjesne organizacije i povjerenici. 

Mjesne organizacije formiraju se u mjesnoj zajednici, dijelu mjesne zajednice, djelovima grada ili drugim naseljenim mjestima na gradskom i seoskom području. Odluku o formiranju mjesnih organizacija donosi lokalni odbor.

U sredinama u kojima nije osnovana organizacija i u kojima nisu uspostavljeni organi partije, partija djeluje preko povjerenika. 

Na lokalnom nivou se mogu formirati ekspertska i organizaciono-promotivna tijela na osnovu posebne odluke lokalnog odbora. Predlog za formiranje tih tijela daje predsjednik opštinskog odbora partije.

3.2.1. Lokalna konvencija

Član 72

 

Lokalna konvencija je najviši organ partije na lokalnom nivou koji se saziva po potrebi, a najmanje jedanput u četiri godine.

Lokalnu konvenciju saziva predsjednik lokalnog odbora, uz saglasnost Predsjedništva partije. 

Lokalna konvencija može biti redovna ili vanredna.

Redovna Konvencija je izborna.

Vanredna konvencija može biti programska i izborna.

Vanrednu konvenciju saziva predsjednik lokalnog odbora na zahtjev većine članova lokalnog odbora. Vanredna konvencija se saziva u roku ne dužem od 30 dana od dana donošenja Odluke o njenom zakazivanju. 

Način rada lokalne Konvencije, kao i kriterijumi o broju i načinu izbora delegata Konvencije,  uređuju se posebnim aktom koji donosi lokalni odbor partije. Lokalna konvencija odlučuje većinom glasova prisutnih delegata.

 

Član 73

 

Lokalnu konvenciju čini najmanje 10 delegata a najviše 250, zavisno od teritorijalne veličine i broja birača u lokalnoj organizaciji. 

Delegati mogu biti po funkciji i izabrani.

Delegati po funkciji su:

 • Predsjednik lokalnog odbora;
 • članovi lokalnog odbora, Predsjedništva, Glavnog i Izvršnog odbora iz te lokalne organizacije.  

Izabrane delegate čine registrovani članovi partije iz te opštine i predstavnici mjesnih organizacija.

Broj delegata za lokalnu Konvenciju u ime mjesnih organizacija utvrđuje lokalni odbor posebnim aktom, u skladu sa ostvarenim rezultatima u širenju organizacione mreže i u skladu sa rezultatima poslednjih izbora (državnih ili lokalnih). 

 

Član 74

 

Nadležnosti lokalne Konvencije:

 • bira i razrješava predsjednika, potpredsjednike i članove lokalnog odbora;
 • donosi lokalni politički program partije;
 • razmatra izvještaj o radu lokalnog odbora između dvije Konvencije;
 • usvaja druga dokumenta koja su od strateškog političkog značaja za djelovanje partije na lokalnom nivou. 

3.2.2. Lokalni odbor

Član 75

 

Lokalni odbor je organ stranke koji se formira radi sprovođenja politike na teritoriji opštine, Glavnog grada, Prijestonice i gradskih opština.

Sjedište lokalnog odbora je na teritoriji opštine, Glavnog grada, gradskih opština i Prijestonice. 

Sjednicama Odbora predsjedava predsjednik lokalnog odbora. 

Odbor se bira na opštinskoj Konvenciji.

Lokalni odbor broji najmanje 5 članova. Lokalni odbor saziva predsjednik Odbora. 

Lokalni odbor samostalno uređuje svoj način rada.

Na prijedlog predsjednika lokalnog odbora, lokalni odbor može izabrati sekretara odbora.

 

Član 76

 

Lokalni odbor:

 • uređuje, razmatra i unaprjeđuje lokalnu organizaciju partije;
 • sprovodi odluke organa stranke na lokalnom nivou;
 • donosi Pravilnik o radu lokalnog odbora;
 • vodi tekuću politiku partije na lokalnom nivou;
 • vodi evidenciju članova sa svoje teritorije i dostavlja je centrali partije;
 • predlaže razrješenje predsjednika lokalnog odbora;
 • odlučuje o učešću partije na lokalnim izborima;
 • utvrđuje izbornu listu kandidata za odbornike za lokalne izbore;
 • bira i odlučuje o predloženim kandidatima za nosioce funkcija u izvršnoj vlasti na lokalnom nivou, na predlog predsjednika lokalnog odbora;
 • bira sekretara lokalnog odbora, na predlog predsjednika lokalnog odbora;
 • donosi odluku o broju i načinu izbora potpredsjednika lokalnog odbora;
 • imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji uz saglasnost i koordinaciju sa Izvršnim odborom partije;
 • predlaže kandidata za predsjednika opštine/gradonačelnika Glavnog grada/predsjednike gradskih opština/gradonačelnika Prijestonice, uz sagalasnost Predsjedništva partije; 
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima; 

Izuzetno, lokalni odbor može, u slučaju ostavke ili razrješenja predsjednika lokalnog odbora, imenovati novog predsjednika lokalnog odbora, čiji mandat traje do naredne izborne lokalne Konvencije.

Lokalni odbor se bira na četiri godine. Sjednice lokalnog odbora saziva Predsjednik lokalnog odbora, najmanje jednom u dva mjeseca. 

Sjednice lokalnog odbora saziva Predsjednik lokalnog odbora ili na predlog najmanje 1/3 članova lokalnog odbora.

Saziv i dnevni red sjednice predsjednik lokalnog odbora dostavlja članovima Odbora najmanje 5 dana pred održavanje sjednice, osim kada objektivne okolnosti nameću potrebu održavanja hitne sjednice lokalnog odbora. 

Izuzetno, Opštinski odbor apsolutnom većinom od ukupnog broja članova može imenovati novog ili razriješiti postojećeg člana Opštinskog odbora. Ukupan broj na ovaj način izabranih članova ne može biti veći od 40% članova odbora koje bira lokalna Konvencija. 

U cilju boljeg operativnog djelovanja, lokalni odbor može imenovati izvršni odbor lokalnog odbora, odnosno tijelo za operativno sprovođenje odluka organa Partije na lokalnom nivou.

3.2.3. Predsjednik lokalnog odbora

Član 77

 

Predsjednik lokalnog odbora:

 • predstavlja partiju na nivou lokalne samouprave;
 • predlaže izbor novog potpredsjednika i sekretara lokalnog odbora; 
 • predlaže lokalnom odboru izbornu listu i kandidate za nosioce funkcija na lokalnom nivou; 
 • predlaže način vođenja tekuće lokalne politike; 
 • koordinira i odlučuje o tekućim organizacionim, stručnim i promotivnim aktivnostima partije na lokalnom nivou;
 • predsjedava sjednicama lokalnog odbora;
 • stara se o sprovođenju politike i odluka partije na lokalnom nivou;
 • delegira zaduženja funkcionerima lokalnog odbora;
 • stara se o organizacionom povezivanju i operativnom funkcionisanju organizacije na lokalnom nivou;
 • vrši sve druge obaveze u skladu sa Statutom i aktima donešenim na nivou lokalnog odbora partije. 

Mandat predsjednika lokalnog odbora traje četiri godine sa pravom reizbora. 

Predsjedniku lokalnog odbora funkcija prestaje istekom mandata, ostavkom, prestankom članstva ili grubim kršenjem Statuta. 

Izuzetno, u slučaju ostavke, prestanka članstva ili razrješenja predsjednika lokalnog odbora, lokalni odbor može imenovati novog predsjednika lokalnog odbora, većinom glasova od ukupnog broja članova lokalnog odbora. Mandat novoizabranog predsjednika lokalnog odbora traje do naredne izborne lokalne Konvencije.

3.2.4. Potpredsjednik lokalnog odbora

Član 78

 

Potpredsjednika lokalnog odbora bira Lokalna konvencija.

Izuzetno, lokalni odbor može na prijedlog predsjednika ili 2/3 članova lokalnog odbora izabrati novog potpredsjednika lokalnog odbora. Mandat, na ovaj način, izabranog potpredsjednika traje do prve naredne lokalne konvencije. 

Odluku o broju i načinu izbora potpredsjednika na lokalnoj konvenciji donosi lokalni odbor.

Potpredsjednik odbora pomaže predsjedniku lokalnog odbora u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti za koje ih on ovlasti. 

 

3.2.5. Sekretar lokalnog odbora

Član 79

 

Sekretara lokalnog odbora bira lokalni odbor na predlog predsjednika lokalnog odbora. 

Sekretar lokalnog odbora:

 • priprema sjednice lokalnog odbora;
 • koordinira rad na dostavljanju materijala članovima odbora;
 • stara se o organizacionom jačanju partije na lokalnom nivou;
 • odgovara za arhivu partije nastalu radom lokalnog odbora;
 • vrši druge poslove koje mu odredi predsjednik lokalnog odbora.

 

3.3 ODLUČIVANJE U ORGANIMA PARTIJE

Član 80

 

Sve odluke u organima Partije donose se većinom glasova prisutnih članova organa Partije, osim ukoliko Statutom nije drugačije propisano.

Organi Partije donose odluke javnim ili tajnim glasanjem.

Za punovažan rad i odlučivanje u organima Partije, mora biti prisutno više od polovine ukupnog broja članova organa.

Prilikom izjašnjavanja član organa može glasati: “za”, “protiv” ili biti “uzdržan”.

 

4. KANDIDATURE U POSTUPKU IZBORA ORGANA VLASTI

 Član 81

 

Kandidate Građanskog pokreta URA za funkcije na državnom i lokalnom nivou i kandidate za državne i lokalne izborne liste mogu predalagati članovi i organi Građanskog pokreta URA.

Glavni odbor, u skladu sa ovim Statutom i posebnim aktom, utvrđuje način kandidovanja za državne organe vlasti.

Glavni odbor usvaja predlog predsjednika partije, koji nakon konsultacija sa potpredsjednicima i opštinskim organizacijama, predlaže kandidate za nosioce funkcija na državnom nivou i kandidate za državnu izbornu listu.

Lokalni odbor, u skladu sa ovim Statutom i posebnim aktom utvrđuje način  kandidovanja za lokalne organe vlasti.

Lokalni odbor usvaja predlog predsjednika lokalnog odbora koji predlaže kandidate za nosioce funkcija na lokalnom nivou i kandidate za lokalnu izbornu listu.

Saglasnost na izbor kandidata za funkcije na državnom i lokalnom nivou, koji nije kandidat Građanskog pokreta URA daje Glavni odbor Partije. 

 

5. MATERIJALNO I FINANSIJSKO POSLOVANJE

 Član 82

 

Partija se finansira i obavlja finansijsko poslovanje u skladu sa zakonom. 

Partija je samostalan politički subjekat koji ima svoj žiro-račun i vodi jedinstveno računovodstveno poslovanje. 

Na državnom nivou sve odluke finansijske i materijalne prirode (godišnji budžet i imovina partije) donosi Glavni odbor partije na predlog Predsjedništvo partije. 

Na lokalnom nivou sve odluke finansijske i materijalne prirode (godišnji budžet i imovina partije) donosi lokalni odbor, uz saglasnost Predsjedništva Partije. 

Predsjednik partije ili lica koja on ovlasti, jedini su finansijski nalogodavci i odgovorni izvršitelji odluka finansijsko-materijalne prirode u Partiji (izvršenje godišnjeg budžeta partije i sticanje imovine).   

Imovina Partije je nedjeljiva i njome raspolaže i upravlja Predsjedništvo partije. 

 

Član 83

 

Kandidat koji obavlja funkciju u ime Partije na državnom ili lokalnom nivou dužan je da najmanje 10% neto zarade izdvaja za finasniranje poslovanja Partije, u skladu sa posebnom odlukom koju donosi Glavni odbor.

 

5.1 Unutrašnja kontrola finansijskog poslovanja

 Član 84

 

Glavni odbor usvaja finansijski izvještaj Partije, na predlog Predsjedništva. 

Za obavljanje unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja Partije zadužen je Nadzorni odbor. 

Svaki član Partije može zatražiti od Nadzornog odbora da mu se omogući uvid u finansijski izvještaj. 

 

6. ODLUČIVANJE O SPAJANJU I UDRUŽIVANJU

 Član 85

 

Konvencija Partije 2/3 većinom od ukupnog broja delegata donosi odluku o spajanju partije sa drugom/im političkim partijama. U slučaju spajanja, Partija gubi svoj pravni subjektivitet a novi pravni subjekat postaje Partija koja je nastala spajanjem dvije ili više partija. 

 

7. ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

 Član 86

 

Glavni odbor odlučuje o učešću Partije u međunarodnim političkim organizacijama i savezima.  

 

8. PRESTANAK RADA

 Član 87

 

O prestanku rada Partije odlučuje Konvencija Partije, 2/3 većinom od ukupnog broja delegata.

U slučaju gubljenja pravnog subjektiviteta Partije (prestanak rada ili spajanje sa drugim partijama), Glavni odbor donosi odluku o raspodjeli imovine partije.  

 

9. PROMJENA STATUTA

 Član 88

 

O donošenju novog Statuta ili izmjenama i dopunama važećeg Statuta odlučuje Konvencija.

Predlog za donošenje novog Statuta ili predlog izmjena i dopuna važećeg Statuta mogu dati:

 • predsjednik partije;
 • Glavni odbor;
 • Predsjedništvo;
 • najmanje 1/4 prisutnih delegata na Konvenciji.

Izuzetno, na predlog Predsjedništva, Glavni odbor može izvršiti izmjene i dopune Statuta. Za usvajanje predloga izmjena i dopuna statuta, potrebna je ¾ većina glasova od ukupnog broja članova Glavnog odbora.

 

10. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 89

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Konvenciji.

Svi akti i dokumenti Partije moraju se uskladiti sa ovim Statutom, u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Ovaj Statut je punovažan danom registracije kod nadležnog državnog organa.