Tel: 020/240-222; 069/310-610 | Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Pravila o organizaciji i organima Pokreta

GRAĐANSKI POKRET
Ujedinjena Reformska Akcija

Mart, 2015.

Na predlog Inicijativnog odbora Pokreta osnivači Pokreta na konstitutivnoj Konvenciji
održanoj dana 14.03.2015. god. u Podgorici, usvojili su slijedeća: 

 Pravila o organizaciji i organima Pokreta 
i unutrašnja organizacija Pokreta

 

Politički organi Pokreta

Član 1.

1.1. Pokret je politički organizovan na državnom i opštinskim nivoima. 

1.2. Na državnom nivou se formiraju slijedeći politički organi:

  • Konvencija Pokreta;
  • Predsjednik Pokreta;
  • Potpredsjednici Pokreta;
  • Koordinacioni odbor Pokreta 
  • Centralni odbor Pokreta.   

1.3. Na opštinskom nivou se formiraju slijedeći politički organi:

  • Opštinska konvencija Pokreta; 
  • Opštinski odbor Pokreta;
  • Predsjednik opštinskog odbora Pokreta.

Način izbora i razrješenja i mandat političkih organa na državnom nivou

Član 2.

2.1. Konvencija Pokreta se saziva po potrebi a najmanje jednom u dvije godine. 

2.2. Konvenciju saziva predsjednik Pokreta na sopstvenu inicijativu, na zajednički predlog potpredsjednika Pokreta ili na predlog najmanje trećine od ukupnog broja opštinskih odbora Pokreta.   

2.3. Konvenciju čine delegati-članovi Pokreta čiji ukupan broj i struktura se utvrđuje posebnom odlukom koju donosi Centralni odbor Pokreta. Konvenciji u svojstvu delegata prisustvuju članovi Pokreta iz svih opštinskih odbora i svi politički organi Pokreta na državnom nivou. Način rada Konvencije i izbora predsjednika i potpredsjednika Pokreta uređuje se posebnim aktom koji donosi Centralni odbor Pokreta. Konvencija odlučuje većinom glasova prisutnih delegata. Izuzetno, prvu Konvenciju saziva i njen način rada uređuje Inicijativni odbor Pokreta.

2.4. Predsjednika Pokreta bira i razrješava Konvencija. Kandidat za predsjednika Pokreta mora imati podršku najmanje polovine opštinskih odbora Pokreta ili najmanje 150 registrovanih članova Pokreta. Predsjednik Pokreta se može razriješiti prije isteka mandata zbog ličnih razloga (ostavka) kao i na predlog: 2/3 članova Centralnog odbora ili najmanje 1/3 opštinskih odbora Pokreta. Izuzetno, prvi predsjednik Pokreta bira se na predlog Inicijativnog odbora Pokreta.  Predsjednik se bira na 2 godine sa pravom reizbora. 

2.5. Pokret ima najviše 4 potpredsjednika koje bira i razrješava Konvencija. Kandidati za potpredsjednika Pokreta moraju imati podršku najmanje trećine opštinskih odbora Pokreta ili najmanje 100 registrovanih članova Pokreta. Potpredsjednici Pokreta se mogu razriješiti prije isteka mandata zbog ličnih razloga (ostavka), kao i na osnovu odluke Centralnog odbora za koju je potrebna većina od ukupnog broja članova Centralnog odbora. Predlog za razrješenje potpredsjednika Pokreta može podnijeti predsjednik Pokreta ili najmanje 1/3 članova Centralnog odbora. Centralni odbor će u slučaju razrješenja potpredsjednika Pokreta većinom od ukupnog broja svojih članova izabrati novog potpredsjednika čiji mandat traje do održavanja Konvencije. Izuzetno, prvi potpredsjednici Pokreta biraju se na predlog Inicijativnog odbora Pokreta. Potpredsjednici se biraju na 2 godine sa pravom reizbora. 

2.6. Koordinacioni odbor Pokreta broji maksimalno 23 člana i čine ga: predsjednik i potpredsjednici Pokreta, rukovodilac odbora za medije i marketing, rukovodilac odbora za infrastrukturu i finansije, portparol Pokreta, koordinator Foruma mladih, koordinator Foruma žena, predsjednik Savjeta Pokreta, kao i koordinatori za resorne javne politike i lica bez resora Predsjednik Pokreta, nakon konsultacija sa potpredsjednicima, postavlja i razrješava članove Kordinacionog odbora izuzev: predsjednika Savjeta Pokreta, koordinatora Foruma žena i koordinatora Foruma mladih. Koordinacioni odbor se bira sa mandatom od 2 godine. Predsjednik Pokreta saziva Koordinacioni odbor po potrebi a najmanje jednom mjesečno.  

2.7. Centralni odbor Pokreta čini: predsjednik i potpredsjednici Pokreta i svi drugi članovi Koordinacionog odbora (23), kao i svi predsjednici opštinskih odbora Pokreta (23) i dodatno članovi opštinskih odbora iz dijela opština sa srazmjerno najbrojnim biračkim tijelom u državi (25). Centralni odbor maksimalno broji 71 člana. Predsjednik Pokreta saziva Centralni odbor po potrebi a najmanje tri puta godišnje. Predsjednik Pokreta saziva Centralni odbor i na zajednički predlog potpredsjednika Pokreta ili na zajednički predlog najmanje trećine predsjednika opštinskih odbora Pokreta. Centralni odbor se bira sa mandatom od 2 godine.  

Način izbora i razrješanja i mandat političkih organa na opštinskom nivou

Član 3.

2.1. Opštinska konvencija Pokreta se saziva po potrebi a najmanje jednom u dvije godine. 

2.2. Opštinsku konvenciju saziva predsjednik opštinskog odbora Pokreta na sopstvenu inicijativu ili na predlog najmanje trećine od ukupnog broja članova opštinskog odbora Pokreta.   

2.3. Opštinsku konvenciju čine delegati čiji se ukupan broj i struktura  utvrđuje posebnom odlukom koju donosi opštinski odbor Pokreta. Konvencija broji najmanje 15 ili najviše 150 delegata. Način rada Konvencije uređuje se posebnim aktom koji donosi opštinski odbor Pokreta. Konvencija odlučuje većinom glasova prisutnih delegata. Izuzetno, prvu konvenciju saziva i uređuje lokalni inicijativni odbor. 

2.4. Opštinski odbor se bira na opštinskoj konvenciji. Opštinski odbor broji najmanje 5 ili najviše 45 članova. Mandat opštinskog odbora traje 2 godine. Opštinski odbor saziva predsjednik opštinskog odbora. Opštinski odbor samostalno uređuje svoj način rada. Na predlog predsjednika opštinski odbor može izabrati sekretara opštinskog odbora.    

2.5. Predsjednika opštinskog odbora Pokreta bira i razrješava opštinska konvencija sa mandatom od 2 godine i pravom reizbora. Kandidat za predsjednika opštinskog odbora Pokreta mora imati podršku najmanje 5 registrovanih lokalnih članova Pokreta. Izuzetno, prvi predsjednik opštinskog odbora Pokreta se bira na predlog lokalnog inicijativnog odbora.  

 

Druga tijela Pokreta

Član 4.

4.1. Na državnom nivou se posebno formiraju slijedeća promotivno-aktivistička, savjetodavna i radna tijela: Savjet Pokreta, Forum žena, Forum mladih, Odbor za medije i marketing i Odbor za infrastrukturu i finansije. Rukovodioci ovih tijela, osim Odbora čije rukovodioce postavlja predsjednik Pokreta, samostalno se biraju iz reda svojih članova. Ova tijela samostalno uređuju svoj način rada.  

4.2. Na opštinskom nivou se mogu formirati ekspertska i organizaciono-promotivna tijela na osnovu posebne odluke opštinskog odbora. Predlog za formiranje ovih tijela daje predsjednik opštinskog odbora Pokreta. 

Članstvo u Pokretu

Član 5.

5.1. Pokret čine državljani Crne Gore iz zemlje i inostranstva.  

5.2. Članstvo u Pokretu se stiče slobodnom voljom na osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je građanin pristupio Pokretu (potpisivanje pristupnice, elektronskom ili ličnom potrdom i sl.). Građanin koji pristupa Pokretu dužan je da dostavi slijedeće podatke: ime i prezime, adresu i prebivalište, e-mail adresu, broj telefona. 

5.3. Pokret će težiti i biti posvećen tome da najmanje trećina njegovih članova u svim organima i tijelima budu mladi i žene.  

5.4. Centralni registar članova Pokreta se vodi na nivou države. Opštinski odbori Pokreta evidentiraju sve članove Pokreta na lokalnim nivoima. Pokret će evidentirati i sva lica koja u svojstvu prijatelja (podržavaoca Pokreta) doprinose njegovom djelovanju.     

5.5. Svaki član Pokreta je dužan da plaća jednokratnu godišnju članarinu u  iznosu od 12 eura o čemu se vodi posebna evidencija. 

5.6. Član Pokreta ima pravo da: učestvuje u radu organa Pokreta, iznosi svoje predloge i mišljenja, kandiduje se za bilo koju funkciju u Pokretu i dužan je da svojim građanskim ponašanjem doprinosi ugledu Pokreta u javnosti. 

5.7. Opštinski odbori u opravdanim slučajevima u cilju zaštite ugleda Pokreta odlučuju o isključenju iz članstva Pokreta. Centralni odbor Pokreta, u izuzetnim slučajevima, može donijeti odluku o isključenju iz članstva Pokreta. 

 

II Ovlašćenja organa Pokreta

 

Nadležnosti organa na državnom nivou

Član 6.

6.1. Konvencija Pokreta: bira i razrješava predsjednika Pokreta, bira potpredsjednike Pokreta, donosi program (Manifest) Pokreta, donosi Pravila o organizaciji i organima Pokreta i usvaja druga dokumenta koja su od strateškog političkog značaja za djelovanje Pokreta. 

6.2. Predsjednik Pokreta: predstavlja Pokret u javnosti, zajedno sa potpredsjednicima vodi tekuću politiku Pokreta između dvije sjednice Koordinacionog odbora, rukovodi radom Koordinacionog odbora Pokreta, nakon konsultacija sa potpredsjednicima predlaže Centralnom odboru državnu izbornu listu Pokreta, koordinira tekuće organizacione aktivnosti Pokreta, vrši sve obaveze predviđene ovim Pravilima i drugim aktima Pokreta, predlaže Centralnom odboru raspuštanje opštinskog odbora Pokreta i sazivanje izborne opštinske konvencije.

6.3. Potpredsjednici Pokreta: predstavljaju Pokret u javnosti, zajedno sa predsjednikom vode tekuću politiku Pokreta između dvije sjednice Koordinacionog odbora, učestvuju u radu Koordinacionog odbora Pokreta, u dogovoru sa predsjednikom preuzimaju koordinaciju tekućih aktivnosti u Pokretu, vrše sve obaveze predviđene ovim Pravilima i drugim aktima Pokreta. 

6.4. Koordinacioni odbor Pokreta: daje smjernice za vođenje tekuće politike Pokreta, na predlog ovlašćenih rukovodilaca definiše strateške okvire i planove za vođenje javnih politika Pokreta, razmatra ključna unutrašnja i spoljnopolitička pitanja i definiše centralnu politiku Pokreta, donosi odgovarajuća akta i odluke koje proizilaze iz karaktera ovog organa. Koordinacioni odbor bira stručni tim od 3 lica koji su ovlašćeni za zvanično tumačenje ovih Pravila. Koordinacioni odbor donosi odgovarajuća akta i odluke kojima se shodno ovim Pravilima uređuje rad svih tijela čiji su rukovodioci u njegovom sastavu (Savjet Pokreta, Forum žena, Forum mladih, Odbor za medije i marketing i Odbor za infrastrukturu i finansije).  

6.5. Centralni odbor Pokreta: razmatra i unaprjeđuje organizaciju Pokreta, daje predloge i ocjene povodom tekuće i strateške politike Pokreta, predlaže izmjene Pravila o organizaciji i organima Pokreta, odlučuje o učešću Pokreta na državnim izborima, usvaja državnu izbornu listu Pokreta. Centralni odbor donosi odgovarajuće akte i odluke kojima se uređuju pitanja iz njegove nadležnosti utvrđena ovim Pravilima. 


Nadležnosti organa na opštinskom nivou

Član 7.

7.1. Opštinska konvencija Pokreta: bira i razrješava predsjednika i opštinski odbor Pokreta, donosi lokalni program (manifest) Pokreta, usvaja druga dokumenta koja su od strateškog političkog značaja i djelovanje Pokreta na opštinskom nivou.  

7.2. Opštinski odbor Pokreta: uređuje, razmatra i unaprjeđuje lokalnu organizaciju Pokreta, vodi tekuću politiku Pokreta na opštinskom nivou, predlaže razrješenje predsjednika opštinskog odbora Pokreta, odlučuje o  učešću Pokreta na opštinskim izborima, utvrđuje izbornu listu za lokalne izbore. 

7.2. Predsjednik opštinskog odbora Pokreta: predstavlja Pokret na nivou lokalne samouprave, u slučaju potrebe predlaže izbor sekretara opštinskog odbora, predlaže opštinskom odboru izbornu listu, predlaže način vođenja tekuće lokalne politike Pokreta, koordinira i odlučuje o tekućim organizacionim, stručnim i promotivnim aktivnostima Pokreta, vrši sve druge obaveze u skladu sa Pravilima Pokreta i aktima donesenim na nivou opštinskog odbora Pokreta. 

 

III Završne odredbe

Član 8.

8.1. Ova Pravila se primjenjuju na neodređeno vrijeme.  

8.2. Ova Pravila predstavljuju okvir za dobro uređenu unutrašnju organizaciju i funkcionisanje organa Pokreta i nadograđivaće se sa drugim aktima koja će se donositi u skladu sa ovim Pravilima. 

8.3. Centralni odbor predlaže izmjenu i dopunu ovih Pravila ili donošenje novih Pravila. 

 

Član 9.

9.1. Ova Pravila usvaja Konvencija Pokreta. 

9.2. Pravila stupaju na snagu danom usvajanja.