Tel: 020/240-222; 069/310-610 | Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Poslovnik o radu Predsjedništva GP URA.

U skladu sa članom 47 Statuta Građanskog pokreta URA, Predsjedništvo je na sjednici održanoj 10. maja 2017. godine donijelo:

 

POSLOVNIK O RADU PREDSJEDNIŠTVA


1. Rad Predsjedništva


Član 1

Ovim poslovnikom utvrđuje se organizacija i način rada Predsjedništva Građanskog pokreta URA (u daljem tekstu: Predsjedništvo), način odlučivanja, prava i obaveze članova, postupak pripreme i sazivanja sjednica i druga pitanja od značaja za rad i ostvarivanje funkcije Predsjedništva.

Predsjedništvo je najviši politički organ partije između dvije sjednice Glavnog odbora.

 

2. Sazivanje Predsjedništva

Član 2

Sjednice Predsjedništva sazivaju se pisanim obavještenjem, elektronskom poštom ili telefonskim putem i obavezno sadrže mjesto i vrijeme održavanja, kao i predlog dnevnog reda.

Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, u prosjeku jednom mjesečno.

Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik Partije, najmanje 5 dana prije održavanja sjednice. Izuzetno, sjednice Predsjedništva se mogu sazvati u roku kraćem od 5 dana.

U slučaju potrebe, sjednice Predsjedništva mogu biti elektronske.

 

Član 3

Na zahtjev 1/3 članova Predsjedništva, predsjednik partije dužan je sazvati sjednicu Predsjedništva najkasnije u roku od 20 dana, od dana prijema zahtjeva.

Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Predsjedništva mora sadržati predlog dnevnog reda i materijale za rad.

Ukoliko Predsjednik ne želi ili nije u mogućnosti da sazove sjednicu u navedenom roku, sjednicu može sazvati i njom predsjedavati potpredsjednik Partije, koga za to ovlasti ½ od ukupnog broja članova Predsjedništva.

 

Član 4

Za sjednicu Predsjedništva po predloženom dnevnom redu, po pravilu, priprema se odgovarajući materijal.

Uz poziv za sjednicu Predsjedništva dostavlja se izvod iz materijala i odgovarajuća dokumentacija. Izuzetno, materijali se mogu dostaviti na sjednici Predsjedništva.

 

3. Rukovođenje sjednicom Predsjedništva

Član 5

Predsjednik partije saziva sjednice, predsjedava i rukovodi radom Predsjedništva.

Predsjedništvo punovažno zasijeda ukoliko mu prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Svoje odluke, Predsjedništvo donosi većinom glasova prisutnih članova.

Predsjednik otvara sjednicu i utvrđuje da li je prisutna većina od ukupnog broja članova Predsjedništva (u daljem tekstu: kvorum).

Kvorum je potreban za:

  • usvajanje zapisnika;
  • utvrđivanje dnevnog reda;
  • odlučivanje na Predsjedništvu.

 

4. Usvajanje zapisnika

Član 6

Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, Predsjedništvo usvaja zapisnik sa prethodne sjednice.

Član Predsjedništva može staviti primjedbe na zapisnik i tražiti da se u njemu izvrše odgovarajuće izmjene i dopune.

O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se bez rasprave, uz eventualno obrazloženje zapisničara.

Predsjedavajući Predsjedništva konstatuje da je zapisnik usvojen bez primjedbi, odnosno sa primjedbama koje su prihvaćene.

 

Član 7

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Član Predsjedništva može predložiti izmjene predloženog dnevnog reda, pisanim putem, najkasnije tri dana pred održavanje sjednice Predsjedništva. Uz predloženu izmjenu dnevnog reda, predlagač je dužan dostaviti propratni materijal.

Predsjedništvo odlučuje posebno o svakom predlogu za izmjenu i dopunu dnevnog reda.

Rasprava na sjednici se vodi prema prihvaćenom dnevnom redu.

Prije prelaska na razmatranje i odlučivanje, ukoliko je potrebno, o pojedinim tačkama dnevnog reda se daje kraće obrazloženje.

 

5. Donošenje odluka

Član 8

O predlogu dnevnog reda u cjelini, Predsjedništvo odlučuje bez rasprave.

Kada predsjedavajući objavi utvrđeni dnevni red, prelazi se na raspravu prema redosljedu utvrđenom dnevnim redom.

 

Član 9

Po svakoj tački dnevnog reda, članovi Predsjedništva mogu uzeti učešće u raspravi u trajanju ne dužem od 5 minuta.

Ukoliko član Predsjedništva smatra da je tokom diskusije pomenut u negativnom kontektstu ili da je potrebno da pruži dodatna pojašnjenja, ima pravo na repliku u trajanju ne dužem od 3 minuta.

Učesnik u raspravi može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu, uvažavajući ostale učesnike. Učesnika u raspravi nko ne može da prekida ili opominje, osim predsjedavajućeg, u slučajevima definisanim Poslovnikom.

Predsjednik se stara o redu na sjednici i poslije opomene može oduzeti riječ učesniku koji ne poštuje odredbe ovog Poslovnika.

 

Član 10

Odlučivanje po pojedinim tačkama dnevnog reda vrši se odmah nakon rasprave o predmetnom pitanju.

O predlozima za izmjene i dopune predloženih akata glasa se prije usvajanja akta.

Prihvaćene izmjene i dopune postaju sastavni dio akta o kome se izjašnjava Predsjedništvo.

 

Član 11

Članovi Predsjedništva izjašnjavaju se dizajem ruke „za“, „protiv“ i „uzdržan“. Odluka je usvojena ako se za nju izjasni većina prisutnih članova Predsjedništva, osim u slučajevima gdje je to Statutom drugačije propisano.

Na predlog jednog ili više članova Predsjedništva, Predsjedništvo po pojedinoj tački može odlučivati tajnim glasanjem.

U slučaju tajnog glasanja, predsjedavajući formira tročlanu komisiju koja će nadgledati proceduru glasanja i objaviti rezultate glasanja.

 

Član 12

Po obavljenom glasanju, predsjedavajući konstatuje i objavljuje rezultate glasanja.

Izuzetno, u hitnim slučajevima ili kada je riječ o donošenju odluke o kojoj nije potrebna rasprava, predsjednik ima ovlašćenje da donosi odluke iz nadležnosti Predsjedništva, ali je prije toga dužan da pribavi na pogodan način saglasnost više od polovine članova Predsjedništva. Na prvoj narednoj sjednici, Predsjedništvo vrši verifikaciju takve odluke.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 13

O radu na sjednici Predsjedništva vodi se zapisnik. Zapisnik vodi sekretar Predsjedništva - tehničko lice koje određuje predsjednik.

U zapisnik se unosi dnevni red, broj prisutnih, mjesto i datum održavanja sjednice, odluke koje su donijete i izdvojena mišljenja ukoliko to zatraži određeni član Predsjedništva.

Sjednice Predsjedništva se fonogramski snimaju.

Zapisnik sa prethodne sjednice sastavni je dio materijala za narednu sjednicu.

Zapisnici i fonogramski snimci se čuvaju u arhivu centralne kancelarije partije.

 

Član 14

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.