Tel: 020/240-222; 069/310-610 | Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Poslovnik o radu Glavnog odbora URA.

U skladu sa članom 36 Statuta Građanskog pokreta URA, Glavni odbor je na sjednici održanoj 28.04.2017. donio:

POSLOVNIK O RADU GLAVNOG ODBORA

1. Rad Glavnog odbora

Član 1.

Ovim pčaja za rad i ostvarivanje funkcije Glavnog odbora.

2. Sazivanje Glavnog odbora

Član 2.

Sjednice Glavnog odbora sazivaju se pisanim obavještenjem, elektronskom poštom ili telefonskim putem i obavezno sadrže mjesto i vrijeme održavanja, kao i predlog dnevnog reda.

Sjednice Glavnog odbora saziva predsjednik Partije, najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. Izuzetno, sjednice Glavnog odbora se mogu sazvati u roku kraćem od 7 dana.

U slučaju potrebe, sjednice Glavnog odbora mogu biti elektronske.

Sjednice Glavnog odbora održavajuoslovnikom utvrđuje se organizacija i način rada Glavnog odbora Građanskog pokreta URA (u daljem tekstu: Glavi odbor), način odlučivanja, prava i obaveze članova, postupak pripreme i sazivanja sjednica i druga pitanja od zna se najmanje četiri puta godišnje.

Član 3.

Na zahtjev 1/3 članova Glavnog odbora, predsjednik partije dužan je sazvati sjednicu Glavnog odbora najkasnije u roku od 20 dana, od dana prijema zahtjeva.

Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Glavnog odbora mora sadržati predlog dnevnog reda i materijale za rad.

Ukoliko Predsjednik ne želi ili nije u mogućnosti da sazove sjednicu u navedenom roku, sjednicu može sazvati i njom predsjedavati potpredsjednik Partije, koga za to ovlasti ½ od ukupnog broja članova Glavnog odbora.

Član 4.

Za sjednicu Glavnog odbora po predloženom dnevnom redu, po pravilu, priprema se odgovarajući materijal.

Uz poziv za sjednicu Glavnog odbora dostavlja se izvod iz materijala i odgovarajuća dokumentacija. Izuzetno, materijali se mogu dostaviti na sjednici Glavnog odbora.

3. Rukovođenje sjednicom Glavog odbora

Član 5.

Shodno članu 37 Statuta Građanskog pokreta URA, sjednicama Glavnog odbora predsjedava predsjednik Partije (u daljem tekstu: predsjednik).

Predsjednik otvara sjednicu i utvrđuje da li je prisutna većina od ukupnog broja članova Glavnog odbora (u daljem tekstu: kvorum).

Kvorum je potreban za:

  • usvajanje zapisnika;
  • utvrđivanje dnevnog reda;
  • odlučivanje na Glavnom odboru.

4. Usvajanje zapisnika

Član 6.

Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, Glavni odbor usvaja zapisnik sa prethodne sjednice.

Član Glavnog odbora može staviti primjedbe na zapisnik i tražiti da se u njemu izvrše odgovarajuće izmjene i dopune.

O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se bez rasprave, uz eventualno obrazloženje zapisničara.

Predsjedavajući Glavnog odbora konstatujeda je zapisnik usvojen bez primjedbi, odnosno sa primjedbama koje su prihvaćene.

Član 7.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Član Glavnog odbora može predložiti izmjene predloženog dnevnog reda, pisanim putem, najkasnije tri dana pred održavanje sjednice Glavnog odbora. Uz predloženu izmjenu dnevnog reda, predlagač je dužan dostaviti propratni materijal.

Glavni odbor odlučuje posebno o svakom predlogu za izmjenu i dopunu dnevnog reda.

Rasprava na sjednici se vodi prema prihvaćenom dnevnom redu.

Prije prelaska na razmatranje i odlučivanje, ukoliko je potrebno, o pojedinim tačkama dnevnog reda se daje kraće obrazloženje.

5. Donošenje odluka

Član 8.

O predlogu dnevnog reda u cjelini, Glavni odbor odlučuje bez rasprave.

Kada predsjedavajući objavi utvrđeni dnevni red, prelazi se na raspravu prema redosljedu utvrđenom dnevnim redom.

Član 9.

Po svakoj tački dnevnog reda, članovi Glavnog odbora mogu uzeti učešće u raspravi u trajanju ne dužem od 5 minuta.

Ukoliko član Glavnog odbora smatra da je tokom diskusije pomenut u negativnom kontektstu ili da je potrebno da pruži dodatna pojašnjenja, ima pravo na repliku u trajanju ne dužem od 3 minuta.

Učesnik u raspravi može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu, uvažavajući ostale učesnike. Učesnika u raspravi nko ne može da prekida ili opominje, osim predsjedavajućeg, u slučajevima definisanim Poslovnikom.

Predsjednik se stara o redu na sjednici i poslije opomene može oduzeti riječ učesniku koji ne poštuje odredbe ovog Poslovnika.

Član 10.

Odlučivanje po pojedinim tačkama dnevnog reda vrši se odmah nakon rasprave o predmetnom pitanju.

O predlozima za izmjene i dopune predloženih akata glasa se prije usvajanja akta.

Prihvaćene izmjene i dopune postaju sastavni dio akta o kome se izjašnjava Glavni odbor.

Član 11.

Članovi Glavnog odbora izjašnjavaju se dizajem ruke „za“, „protiv“ i „uzdržan“. Odluka je usvojena ako se za nju izjasni većina prisutnih članova Glavnog odbora, osim u slučajevima gdje je to Statutom drugačije propisano.

Na predlog jednog ili više članova Glavnog odbora, Glavni odbor po pojedinoj tački može odlučivati tajnim glasanjem.

U slučaju tajnog glasanja, predsjedavajući formira tročlanu komisiju koja će nadgledati proceduru glasanja i objaviti rezultate glasanja.

Član 12.

Po obavljenom glasanju, predsjedavajući konstatuje i objavljuje rezultate glasanja.

Izuzetno, u hitnim slučajevima ili kada je riječ o donošenju odluke o kojoj nije potrebna rasprava, predsjednik ima ovlašćenje da donosi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora, ali je prije toga dužan da pribavi na pogodan način saglasnost više od polovine članova Glavnog odbora. Na prvoj narednoj sjednici, Glavni odbor vrši verifikaciju takve odluke.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

O radu na sjednici Glavnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi sekretar Glavnog odbora - tehničko lice koje određuje predsjednik.

U zapisnik se unosi dnevni red, broj prisutnih, mjesto i datum održavanja sjednice, odluke koje su donijete i izdvojena mišljenja ukoliko to zatraži određeni član Glavnog odbora.

Sjednice Glavnog odbora se fonogramski snimaju.

Zapisnik potpisuju predsjedavajući i zapisničar.

Zapisnik sa prethodne sjednice sastavni je dio materijala za narednu sjednicu.

Zapisnici i fonogramski snimci se čuvaju u arhivu centralne kancelarije partije.

Član 14.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.